KrF forventer at Støre-regjeringen snur, og klargjør at et senter for oljevern og beredskap for Arktis, må ligge nettopp her. I Arktis. Regjeringen Solberg var helt tydelig: Et nasjonalt senter for oljevern og marint miljø skal etableres i Lofoten og Vesterålen. Dette var den politiske føringen som resulterte i Senter mot marin forsøpling i Svolvær og planleggingen av Testsenter mot akutt forurensning i Fiskebøl i Hadsel med tildeling over statsbudsjettet. Den politiske bestillingen var ikke til å misforstå – og har blitt gjentatt i strategisk viktige dokument som Nordområdemeldingen og Nasjonal Transportplan. Erkjennelsen var at nordområdene manglet realistiske test- og øvingsfasiliteter der både oljetankere, fiskefartøy og store lasteskip ferdes i nord. Sentret skal sikre våre felles naturinteresser til havs og langs kysten, øke beredskapen i nord, skape samhandling med blant annet forsvar og brannskolen i Tjeldsund og skape varige kompetansearbeidsplasser i en region som nesten ikke har statlig virksomhet overhodet.

Selv var jeg statssekretær i samferdselsdepartementet og fulgte saken tett gjennom beslutninger i regjering om både funksjon, størrelse og økonomiske rammer. Selv om motstanden fantes fra både samfunnsøkonomer og krefter i Kystverket, var samferdselsminister Hareide klokkeklar: Dette skal skje. Og ikke som en minimumsløsning, men som en reell og sterk etablering på Fiskebøl.

Alt dette ser nå ut til å settes i spill og i verste fall kan hele virksomheten flyttes sørover, til Horten. Det må være ergerlig for både politikere og deres velgere i Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Nordland å observere dette. Selvsagt protesterer de mot egen regjering; og KrF håper de vinner fram med sine protester, for det har vært bred enighet i nord om satsningen. KrF forventer en snuoperasjon fra Støre-regjeringen snarest. Befolkningen i Lofoten og Vesterålen fortjener et svar. Og de fortjener bedre!