Hver dag, over hele landet, kjenner barn med funksjonsnedsettelser på utenforskap. De utestenges fra et viktig fellesskap, både på skolen og på fritida, på grunn av fordommer fra voksne. Med kunnskap kan vi bekjempe fordommene.

NRK Super bidrar til et sårt tiltrengt kunnskapsløft når de denne uken bruker sine årlige temadager til å sette søkelys på barn med funksjonsnedsettelser. Med serien «Et hav av muligheter» får vi voksne et viktig spark til å øke forståelsen for hvordan barn med funksjonsnedsettelser faktisk har det. Vi får være med 13 barn med og uten funksjonsnedsettelser på seiltur for å lære mer om hvordan de opplever hverdagen. Dette er en viktig serie. Den viser hvordan alle kan få delta, hvordan alle kan få kjenne på fellesskap og mestring, og hvordan man kan støtte, hjelpe og inkludere hverandre.

Vi håper at dette gjør diskriminering og fordommer til tema rundt alle middagsbord, på alle foreldremøter, i alle klasserom og på alle trenerutviklingsprogram denne uken.

Barns rettigheter gjelder alle

Redd Barna har snakket med barn og unge med funksjonsnedsettelser som forteller om fordommer og barrierer de møter i samfunnet. De forteller om voksne som undervurderer dem, som stirrer på dem og som snakker med assistenten deres og ikke direkte til dem. De opplever at voksne snakker babyspråk, og at de sjelden blir spurt om hva de faktisk liker å gjøre og hva de er gode på. Dette fører til at barn kjenner seg til bry, de føler på skam og de blir ensomme.

Når barn med funksjonsnedsettelser utestenges fra felleskapet, er dette et brudd på deres grunnleggende rettigheter. Barnekonvensjonen understreker at ingen barn skal diskrimineres. Den sier at alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt, og at alle barn med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser har rett til tilrettelegging. Alle barn og unge har rett til lek og fritid, og her har vi voksne et særskilt ansvar for å sørge for inkludering.

Fordommer må tas ved roten

Vi alle trenger å øke kunnskapen vår om barn med funksjonsnedsettelser, og da særlig vi som er foreldre, trenere, lærere og medelever. Kanskje kan denne kunnskapen føre til at vi åpner øynene våre for hvordan situasjonen er i vårt eget hjem, fritidsklubb, skole eller i vår egen kommune. Får alle barn og unge delta her? Og er vi gode på å se og inkludere alle?

I tillegg til den jobben hver og en må gjøre, hviler det et ekstra ansvar på politikerne. Skal fordommer bekjempes, trengs det et kraftig holdnings- og kunnskapsløft. Det er behov for penger, prioriteringer og politisk vilje. Det er behov for å styrke lovverket og å øke kompetansen hos alle som jobber med barn. Det er behov for å la barn og unge komme til orde, og å øke mangfold og representasjon i den norske offentligheten.

Ta inkluderingspraten i dag

Benytt anledningen NRK Super sine temadager nå gir deg, og sett inkludering på dagsorden. Sammen kan vi sørge for et samfunn der alle barn får delta og kjenne på mestring, og at alle barn – med og uten funksjonsnedsettelser – blir møtt med kunnskap, respekt og forståelse.