Årsmøtet i Rødt Nordland mener Stortingsmelding nr 10 (2015-2016) – ”En konkurransekraftig sjømatindustri” inneholder tiltak som bryter radikalt med gjeldende fiskerilovgivning og vil undergrave arbeidsplasser og bosetting langs kysten:

Regjeringa ønsker å legge til rette for mer ombordproduksjon av fisk på trålere. De vil oppheve leveringsplikten som industrieide trålere har til bestemte kystsamfunn. Aktivitetsplikten, som er gitt i forbindelse med tildeling av trålkonsesjoner til industribedrifter på land, skal bort. Fiskesalgslagene skal ikke lenger ha siste ordet i forhandlinger om minstepris.

Da Stortingets næringskomité arrangerte høring om stortingsmeldingen 2. februar fikk de et unisont nei fra nordnorske kommuner og fylker.

Konsernsjef Webjørn Barstad i Røkkes Havfisk ASA arrogante kommentar til media var: «Dette har de sagt bestandig. Det er ingen endringsvilje.» Det er en fundamental uenighet mellom dem og oss, la han til.

Med dette utsagnet illustrerer han det som er kjernen i saken: De uforenlige motsetningene mellom de store kapitalinteressene i næringa og kystbefolkningens interesser.

Rødt vil minne om at Røkke og Aker-konsernet fikk trålerkonsesjon på betingelse av at de skulle levere råstoff til lokalsamfunnene og industribedrifter. Arbeiderpartiregjeringa godkjente at Røkke fikk gjøre et strategisk trekk der fiskerivirksomheten ble delt i to selskaper: Havfisk ASA driver trålerflåten, mens industrien er drevet av selskapet Norway Seafoods ASA. Dette gjør at konsernet, selv om det samlet går med overskudd, kan få industriresultatene til å se negative ut. Dette brukes så som brekkstang for å legge ned industribedrifter.

Regjeringas forslag betyr at noen svært få trålerrederier får disponere store fornybare fiskeressurser uten samfunnsmessig ansvar om å bidra til arbeidsplasser og bosetting langs kysten. Rødt støtter derfor kravet om at trålere som ikke oppfyller leveringsplikten får inndratt sine kvoter og overføres kystfiskere.

Storkapitalen og dens støttespillere forstår bare ett språk: Folkemakt. Det eneste som kan stoppe regjeringens forslag til endringer, er mobilisering og kraftfulle aksjoner både på land og på havet. Særlig den nordnorske fagbevegelsen må kjenne sin besøkelsestid, og stille seg skulder ved skulder med fiskerne og kystbefolkningen.