Finland, Sverige og Norge har store felles strategiske interesser. Kartet forklarer hvorfor. Landene utgjør den skandinaviske halvøy og er isolert fra kontinentet. Men et nordisk forsvarssamarbeid kan aldri erstatte NATO.

Det nordiske forsvarssamarbeidet er i stadig utvikling. Sverige og Finland samordner og øver sammen med NATO i et omfang som vi aldri tidligere har sett. Samtidig blir det nordiske forsvarssamarbeidet stadig tettere. En mulig militær konflikt som involverer et av de nordiske landene kan raskt omfatte store deler av Norden. Denne strategiske erkjennelsen er blitt forsterket gjennom Russlands invasjon i Ukraina.

USA er tvunget til å rette sitt strategiske fokus mer mot Kina. Kinas kraftige militære oppbygging og selvhevdende fremferd i Sør-Asia må følges nøye. Europa må ta større ansvar for egen sikkerhet. Finland, Norge og Sverige står i et sikkerhetspolitisk skjebnefellesskap. De nordiske landene tar nå et sterkere regionalt ansvar for egen sikkerhet, og forsvarssamarbeidet har en stabiliserende effekt i Nord-Europa.

Skandinaviske land- og luftstyrker øver sammen og operative planer koordineres. Også innen forsyningssikkerhet og logistikk er samarbeidet mellom de nordiske landene i rask utvikling.

Sverige vektlegger i sine forsvarsanalyser betydningen av Oslofjorden, Trøndelagsområdet og Ofoten for forsterkninger utenfra. Disse områdene er også våre viktigste områder for alliert mottak.

Gøteborg er eksempelvis viktig for forsyning til Sverige og Finland, men også til Norge. Etterforsyning og alliert støtte er et felles nordisk anliggende.

Sverige og Finland har inngått egne forsvarsavtaler med USA og Storbritannia, og vertslandsstøtteavtaler.

Etter den russiske invasjonen av Krim i 2014 tok Sverige og Finland skritt stadig nærmere NATO, og etter invasjonen av Ukraina er nå fullt medlemskap i NATO ikke lenger usannsynlig for Sverige og Finland.

Et nordisk forsvarssamarbeid kan aldri erstatte NATO, men er et viktig supplement for å styrke nordisk sikkerhet.