Jeg ønsker først å kommentere en misforståelse eller feiltolkning av lovverket, når teknisk sjef Andreas Nakkling Andersen uttaler;

"...Om det er akutt forurensning som blir påvist, eller fare for det, så kan vi ta en tvangsgjennomføring. Da kan kommunen gå inn, men vi anser absolutt ikke at denne saken kommer under det, sier teknisk sjef Andreas Nakkling Andersen".

Det er overraskende at teknisk sjef i kommunen klarer å tolke lovverket stikk i strid med rettspraksis, anbefalte tolkninger i departementet, hos miljøvernmyndighetene eller hos Statsforvalteren i Nordland. Det hersker ingen tvil om at lovverket skal praktiseres strengt OG at det er mer enn tilstrekkelig at det er fare for forurensning for at en tvangsgjennomføring kan iverksettes. Det skal svært lite til før noe kan medføre avrenning, eller kan medføre forurensning. Ethvert bilvrak som hensettes, og som ikke er miljøsanert, inneholder rester av drivstoff, olje, frostvæske, kuldemedier, bremsevæske, batterier, oljefilter og kvikksølvholdige komponenter. I Nykvåg er det etablert en kirkegård for bilvrak, båtvrak, landbruksredskaper mm. Miljødirektoratet uttaler seg slik "Dersom det foreligger fare for ulovlig forurensning, kan kommunen pålegge den ansvarlige å gjennomføre tiltak". Jeg tror at en alle kommunens innbyggere klarer å lese at denne saken definitivt, og uten noe som helst tvil, kommer inn under en rekke av Forurensningslovens bestemmelser. Tolkningen fra teknisk sjef bør være av privat karakter, fordi jeg dessverre ikke tror den får bred støtte verken i KS eller i Miljødirektoratet (som er kommunens veileder i forurensningsspørsmål. Han skriver i tillegg at "...vi anser absolutt ikke...". Hvem er "vi"? Står Bø kommune, inkludert rådmann, bake denne tolkningen?

For å underbygge og dokumentere hvordan lovverket i slike saker bør praktiseres (slik at saken ikke blir gjenstand for synsing eller egne tolkninger) henvises det til følgende sentrale kilde; Miljødirektoratets "Råd til saksbehandlere i kommunene" og Forurensningsloven: Kommunens bruk av virkemidler - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no). Kommunal rapport ved Jan F Bernt, professor ved UiB, har hatt flere artikler om dette,

Så uttaler kommunedirektøren seg i forhold til at det blir så vanskelig med en befaring, fordi det er så mye snø...? Forurensningsloven er også på dette punktet helt klar; det kreves ingen undersøkelse for å iverksette ulike sanksjoneringstiltak eller pålegg, jf Forurensningslovnes § 49. Igjen; det er mer enn nok å anta at det KAN være fare for forurensning.

Kommunen uttaler at de ikke har fått noe svar fra forurenser og eier av vrakplassen i Nykvåg. Jeg blir lei meg når ikke kommunen følger opp manglende svar når lovverket også regulerer dette. Forurenser har opplysningsplikt til kommunen i slike saker, jf Forurensningsloven § 7.

Foreløpig konklusjon, jf Miljødirektoratets anbefalinger for saksbehandlere i kommunen; "Den som forurenser har selv plikt til å treffe tiltak mot ulovlig forurensning. Men dersom forurenseren ikke gjennomfører nødvendige tiltak, eller dette ikke skjer raskt nok, kan kommunen selv gripe inn og treffe tiltak mot forurensning innenfor sitt myndighetsområde, jf § 74.

Jeg vet at kommunen har mye å gjøre, at den særlig på teknisk side er underbemannet, men her virker det som om at det skal argumenteres mest mulig for å unngå å rydde opp i et forsøplet Nykvåg. Vi ønsker jo at kommunen skal ta ansvar og ikke være likegyldig. Vi ønsker alle at Bø og Nykvåg skal være et attraktivt sted å flytte til, gjør vi ikke det? Hvem ønsker å ha en avfallsplass som nærmeste nabo?

Da gjenstår det bare for oss som bor i Vesterålen å følge med på om Bø kommune ønsker eller vil gjøre noe med vrakene i Nykvåg, et Nykvåg som angår hele flotte Vesterålen. Det er ikke lenger et spørsmål om tolkning, men om det foreligger tilstrekkelig vilje og handlekraft.

Statsforvalteren i Nordland er orientert, og i et brev fra Statsforvalteren i Nordland av 01022023, i denne saken, siterer jeg: "Dersom det er fare for forurensning, kan kommunen med hjemmel i forurensningslovens §  7 fjerde ledd pålegge den ansvarlige å treffe tiltak for å hindre at forurensning inntrer." Og videre i samme brev; Kommunen plikter også å gi et svar til den som har henvendt seg til  kommunen om slike saker. Kommunen har flere virkemidler de kan bruke; tilsyn, granskning, pålegg  om undersøkelse, pålegg om opprydding, tvangsmulkt, anmeldelse, og kommunen kan gjennomføre  umiddelbar opprydding av forsøpling og kreve refusjon fra den ansvarlige for de utgiftene dette  medfører for kommunen.

Jeg ønsker å avslutte med å si at jeg oppfatter at ordfører Sture Pedersen både har et brennende ønske om å komme forsøplingen i Bø kommune til livs. Så håper jeg at også andre i staben rundt Pedersen egentlig har et felles mål sammen med innbyggerne; ta godt vare på den vakre kommunen Bø, ytterst i verdens vakreste region; Vesterålen!