Mange av naturreservatene i sjøen har ilandstigningsforbud fra 15. april til 31. juli. Hekkende fugler er ofte sky og kan lett skremmes opp av en båt som går for tett inntil land, så hold god avstand til hekkeområdene. Dersom du skremmer opp en fugl som ligger på egg eller har unger i reiret, er andre fugler som måker, kråker og lignende snare om å ta egg eller unger. Dette gjelder selvfølgelig uansett om det er ferdselsforbud i området eller ikke.

Vi minner samtidig om at det KUN er tillatt å sanke egg fra svartbak og gråmåke, tillatelsen gjelder grunneier eller bruker. Det er altså IKKE tillatt å sanke egg fra noen av de andre måkeartene. Overtredelse av disse reglene kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år.

Det er også forbudt å ødelegge reir. Dette forbudet gjelder alle arter og er hjemlet i Naturmangfoldlovens § 15: «Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås.»