Når Rødt ønsker å ta denne saka opp i politisk sammenheng, er det fordi det særlig i den siste tida er avdekka fisk, hval og sjøfugler med mengder med plast i magen. Det burde ikke være en overraskelse. Alle som har ferdes lands fjære og strender har sett hva som skylles på land av plastmaterialer. I tillegg er det kjent at mye faller til bunns, blir delvis oppløst eller av andre grunner aldri kommer til lands og dermed blir utydelig på det blotte øye.  Strandrydding har uten tvil også en positiv effekt for oss som bor her og på reiselivsbransjen.

I Sortland og ellers i landet har det vært arrangert strandryddingsdager der mange frivillige har deltatt med stor innsats. Reno-Vest har på en god måte bidratt med innsamling av søppel og tilbakemelding derfra, er at dette ser ut til å bli enda mer omfattende i år enn tidligere.

I kontakt med den ideelle foreninga Hold Norge Rent sies det at den nasjonale dagen i år er satt til lørdag 6.mai. Lokalt kan vi sjølsagt bruke denne og mange andre dager til aktivitet.

Denne aksjonen ser ut til å både blir viktigere og større og større i engasjement og omfang. Basis for dette er frivillhet.

Når Rødt likevel tar dette opp, mener vi at det kan være aktuelt at kommunen vurderer om det er tiltak kommunen kan bidra med som kan styrke dette frivillige arbeidet enda mer. I tillegg kan det kanskje være høvelig å benytte dette engasjementet til å styrke kompetansen og bevisstheten hos hver av oss rundt disse problemstillingene. Noen eksempel kan være:

  • Kan det være aktuelt å vurdere å nytte mer av teknisk seksjon sine ressurser som støtte for frivillige?

  • Kan f.eks. kommunen stille med gratis lokale og pizza på ettermiddags-/ kveldstid for deltakere etter aksjonsdag?

  • Kan det det være aktuelt å legge til rette for utstilling, fortellinger, foredrag knytta til forsøplingsproblematikk?

  • Hvordan utnytte forbrukermakt i denne sammenheng?

  • Hva gjør fiskeriene/havbruk og annen industri?

Rødt ber om at dette tas opp i formannskapet allerede 23.mars med utgangspunkt i å vurdere Sortland kommunes mulige engasjement for reduksjon av havsøppel og støtte til frivillig søppelrydding. Reno-Vest har kommet med henvendelse til kommunen og den bør følges opp både administrativt og politisk.