LoVe Petro har forståelse for at mange fiskere kan være skeptiske til mulig olje- og gassaktivitet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi snakker tross alt om at to ulike næringer skal drive virksomhet i de samme havområdene. Vi har derfor ikke noe problem med å akseptere at fisker Yngve Larsen allerede har konkludert, og er uenig med LoVe Petro i at det trengs en konsekvensutredning, noe han klart gir uttrykk for i et innlegg i denne avisen.

Velferd og arbeidsplasser i Norge er bygget opp gjennom en forsvarlig forvaltning av fellesskapets ressurser. Her kan både fiskeri- og petroleumsnæringen stå som gode eksempler. I over 40 år har disse to næringen skapt verdier og arbeidsplasser ved å høste av fellesskapets ressurser i de samme havområdene. For å opprettholde en bærekraftig befolkningsutvikling trenger Lofoten, Vesterålen og Senja, i likhet med de fleste distriktssamfunn, nye og flere arbeidsplasser. I tillegg til arbeidsplasser innen tradisjonelle næringer som fiskeri og reiseliv, vil LoVe Petro ha svar på om mulige olje- og gassforekomster i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen kan gi grunnlag for nye arbeidsplasser. Det endelige svaret får vi selvsagt ikke før områdene er åpner for letevirksomhet og eventuelle forekomster av olje og gass er avdekket. Men før Stortinget kan gi tillatelse til å sette i gang letevirksomhet krever norsk lov at det gjennomføres en konsekvensutredning.

En konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, vil sikre medvirkning fra lokale og regionale myndigheter og interesseorganisasjoner som har særlig interesse i saken. Utredningsprogrammet kan ta opp i seg alle relevante forhold som ønskes belyst i konsekvensutredningen.  For Lofoten, Vesterålen og Senja kan programmet ta opp i seg regionale og lokale ringvirkninger, arealkonflikter, seismikk, oljevern, risiko- og beredskap, forskning og utvikling, konsekvenser for naturressurser og miljø (Parisavtalen), og de økonomiske og sosiale virkninger som petroleumsvirksomheten kan ha.

Dersom en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja konkluderer med at viktige miljøhensyn ikke kan ivaretas, at det ikke er mulig å finne gode samarbeidsløsninger mellom fiskeri og petroleumsnæringen eller at det ikke blir lokale og regionale ringvirkninger, slik Yngve Larsen hevder i sitt innlegg, ja da er LoVe Petro helt overbevist om at Stortinget vil si nei til åpning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja slik Stortinget gjorde da de behandlet konsekvensutredning av Møreblokken, Skagerak, Troms II.