Tilstanden på vei og gater betyr noe for mesteparten av innbyggerne.

I Sortland, som de fleste andre kommuner, er ansvaret for det lokale veinettet, lagt til kommunen sjøl. Med alltid knappe kommunale økonomiske ressurser for løsning av oppgaver, blir vei/gate-vedlikeholdet lett utsatt og prioritert ned vurdert mot andre behov.

Rødt oppfattet at samtlige andre partier også var fornøyd med at administrasjonen la fram en plan for å rette opp vedlikeholdsetterslepet. Planen er langsiktig og starter med bevilgning for dette og seinere år på 6,5 millioner kroner.

Det ligger også i planen hvilke prioriteringer som skal ligge til grunn for bruken av pengene.

Siden det ikke var synlige tiltak med utbedring av vei/gater i løpet av juni, tok undertegnede 29. juni kontakt med teknisk avdeling med spørsmål om når det skulle skje noe. Svaret var at anbudsdokumenter for veiarbeidene var sendt ut først 14. juni – altså temmelig nøyaktig seks måneder etter at bevilgninga for 2022 var gjort!

De nødvendige administrative oppfølgingene etter gjennomført anbudskonkurransen tilsa at arbeidet neppe kunne komme i gang før tidligst mot slutten av juli. Det ser også ut til å ha blitt resultatet når vi nå er kommet ut i august.

Ut fra min forståelse, er vurderinga at mesteparten at den beste sesongen for vei/gate-vedlikehold er tilbakelagt. At det gjennom både medieoppslag og prat blant innbyggerne, etterlyses hva som skje/ikke skjer og stilles spørsmål om det i det hele tatt blir noe i år, er derfor naturlig.

Forventinger er lagt ut i offentlighet. Tillit og truverdighet står på spill, både for oss som politikere, og administrasjonen som skal iverksette vedtakene.

Det er derfor på sin plass at administrasjonen/kommunedirektøren nå kommer ut med hva som ligger til grunn for at arbeidene ikke er kommet i gang. Så bør det legges fram mer konkret hvilke vei/gater som det blir gjort noe med i dette året.