Både Jardar Jensen og ordfører Svein Erik Kristiansen har, i samarbeid med Narvik Næringsforening, over langt tid drevet utstrakt lobbyvirksomhet for å få kampflybase til Evenes. Først hovedkampflybase, deretter fremskutt QRA-base.

Lobbyvirksomhet, eller å forsøke å påvirke politikere til å ta en politisk beslutning i en bestemt retning, er lovlig virksomhet - selv om det er enkelte som mener at det kan bidra til å undergrave demokratiet.

Det som forundrer meg er at lobbyistene Jensen og Kristiansen over tid har uttalt seg skråsikkert til media om at Evenes vil komme til å få fremskutt QRA, når alle fakta i saken tilsier det motsatte. Evenes har en utfordrende topografi som gir værmessige utfordringer som turbulens, kastevinder og isete rullebane. Evenes er omringet av vann og verneverdige våtmarksområder beskyttet av Ramsar-konvensjonen, og har derfor kraftige restriksjoner på bruk av kjemikalier.

Vern og topografi gir arealutfordringer for militære operasjoner. Rullebanesystemet har begrenset kapasitet, men kan ikke utvides uten å komme i konflikt med vernede områder. Evenes har heller ikke presisjonsinnflygingssystemer, som kunne ha avhjulpet noen av de topografiske utfordringene. Tross utfordringene, gjennom hele prosessen og over flere år har de to lobbyistene uttalt seg like skråsikkert om at Evenes vil komme til å få kampflybase.

Det merkeligste med skråsikkerheten er at vi med sikkerhet vet at Luftforsvaret ikke ønsker å operere ut fra Evenes[1], noe som må kunne sies å være den aller viktigste faktaopplysningen av dem alle. I tillegg vet man at det foreligger flere hemmeligstemplede rapporter fra Luftforsvaret som sterkt fraråder Evenes som kampflybase[2][3]. Dette ser heller ikke ut til å ha betydning, verken for lokalisering eller skråsikkerheten.

Tidligere GIL Per-Egil Rygg har uttalt til AldriMer[4] at Evenes kan bli en god base å operere ut fra, forutsatt at nødvendige tiltak gjennomføres. Det Rygg med andre ord egentlig sier er at Evenes ikke er en god militær base å operere ut fra, men at den kan bli det dersom man er villig til å løse utfordringene ved hjelp av teknologi, prosedyrer og nødvendige investeringer – eksempelvis investerer i ny rulle- og taxebane.

Uttalelsene til Rygg samsvarer med dokumenter som tilsier at Luftforsvaret ikke ønsker å operere ut fra Evenes1. De samsvarer også med uttalelser til yrkesbefal som hevder at operative miljøer ikke har vært inkludert i utredningene[5]. AldriMer omtalte i januar en gå-sakte-aksjon mot Evenes[6]. Ifølge AldriMer har ledelsen og ulike fagmiljøer i Luftforsvaret gjentatte ganger advart sterkt mot Evenes. De mener at beslutningen er fattet på feilaktig og misvisende grunnlag. Uttalelsene til Rygg samsvarer også med det faktum at Evenes opprinnelig skulle ha vært tatt i bruk, men ble utsatt som følge av at Luftforsvaret ikke anså den som operativt forsvarlig å ta i bruk1.

Evenes kan med andre ord bli operativ, men det vil koste flesk. I en tid med knappe forsvarsbudsjetter, stramme militærfaglige prioriteringer og en ustabil sikkerhetspolitisk situasjon er Evenes samtidig den minst egnede og ønskede lokasjonen operativt og økonomisk. Hvordan er det da mulig, under gjeldende forutsetninger, å uttale seg skråsikkert om at Evenes vil vinne lokasjonskampen? Lobbyistene er ”trygg på utfallet” og kan ”spå” det endelige resultatet allerede før innstilling og Stortingsvedtak. I media[7] beskriver de seg som ”overrasket over at Bodø ønsker å tape, nok en gang”. Er skråsikkerheten er utslag av taktikkeri eller forhåndskunnskap?

Ordfører Kristiansen har uttalt til avisen Fremover, gjengitt i Nord 247, at han har god dialog med både Forsvarsdepartementet (FD) og Forsvarsbygg (FB) om den fremskutte basen som skal etableres på Evenes, og at han er på de arenaer hvor saken diskuteres.

Tidligere Forsvarssjef Sverre Diesen har vært styremedlem i Narvik Havn siden 2013[8]. Narvik Havn er en del av Narvik Næringsforening[9], som har hatt en aktiv rolle for å få kampfly, overvåkingsfly og økt tilflytting og næringsutvikling til Evenes[10]. Diesen uttaler til Klassekampen[11] at han har bidratt med analyser til byråkratene i Forsvarsdepartementet (FD) som planlegger framtidens forsvar. Dersom Diesens uttalelser er korrekt kan dette tyde på at han har hatt en uheldig dobbeltrolle når saken om fremskutt kampflybase og maritim overvåkingsbase ble behandlet i FD.

Som tidligere ordfører for Evenes kommune hadde Jardar Jensen en aktiv rolle i arbeidet med å få kampflyene lokalisert til Evenes[12]. Jensen gikk ut av stillingen som ordfører når han ble statssekretær i Kommunal- og moderniserings-departementet. I november 2015 fratrer Jensen stillingen som statssekretær, samme tidspunkt som han etablerer egen konsulentvirksomhet. Ved fratredelse ilegger Karantenenemda[13] Jensen 7 måneders karantene, fra november 2015 til juni 2016. Karantenetiden utløp 11 dager før regjeringen la frem ny langtidsplan.

Det fremkommer i behandlingen til Karantenenemda at det var en helt klar forbindelse mellom Jensens ansvarsområder, arbeidsoppgaver og saksområder som statssekretær og de rådgivningstjenester han skal gi som konsulent etter karantenetiden. Av nyhetsbildet vet vi at Jardar Jensen har vært engasjert for å gi råd for Evenes, og han har arbeidet aktivt med å invitere lokale og sentrale politikere til nedlagte Evenes flystasjon for å påvirke den politiske beslutningen.

Jensen fratrådte sin stilling to måneder før den nye Karanteneloven trådte i kraft, og som hadde betydelig strengere regler til karantenetid. På tross av at Jensen skulle gi private rådgivningstjenester innenfor samme saksområde som når han var statssekretær, vurderte Karantenenemda at Jensen skulle vurderes etter de gamle retningslinjene siden han fratrådte embedet før ikrafttredelse av ny lov.

Både Evenes, Bodø og Ørlandet har benyttet PR-byråer i lokasjonskampen om å bli ny kampflybase. Bruken av PR-byråer og politiske rådgivere er i ferd med å endre måten landet styres på, og den folkevalgte makten i politiske institusjoner utarmes. Dette hevder eks-statsråd og tidligere PR-rådgiver Bjarne Håkon Hanssen til Dagbladet[14].

Også Per Olaf Lundteigen (Sp) er skeptisk. I en kronikk[15] hevder Lundteigen at PR-byråene forsøker å påvirke demokratiske prosesser slik at de får et annet utfall enn de ville ha fått dersom demokratiet stod sterkt. Lundteigen hevder også at enorme offentlige ressurser fra fellesskapets midler sløses bort, samtidig som demokratiet settes ut av spill.

Både beslutningsgrunnlaget og de politiske prosessene rundt behandlingen av fremskutt QRA og MPA har vært løftet frem i media en rekke ganger og over tid. Regjering og FD har vært lite villige til å gi innsyn eller etterprøve tallmaterialet, til tross for at det har blitt avdekt flere faktafeil. Stortinget har vist liten interesse for å etterprøve regjeringens arbeid i denne saken. Det er ikke opp til forbigåtte lokaliseringer å vurdere eller kontrollere offentlige prosesser.

Vi kan allikevel rette søkelyset mot det som må anses som offentlige prosesser og utredninger og oppfordre oppnevnte kontrollorganer om å bruke sin kontrollmyndighet. Statlig forvaltning er tjent med åpenhet og innsyn, også for å ivareta befolkningens tillit til beslutninger og beslutningstakerne.