Dette er et Nato-mål, men bør være irrelevant. Det man først bør spørre seg er hvilket forsvar vi bør ha og hvilke oppgaver det skal løse,  hvilken struktur det bør ha og hvike eventuelle trusler Norge står overfor.

Å si at Norge er avhengig av Nato for avskrekking er en feilslutning.

Etter Sovjetunionens oppløsning er nemlig Nato blitt en aggressiv krigshisser for aktivt å bidra militært i kriger og konflikter over hele verden for å støtte opp om USA,s ønske om verdenshegemoni. Nato er ikke lenger noen organisasjon for fred , sikkerhet og stabilitet i Europa, heller tvert om.

Om krigene Nato intervenerer i er basert på en ren løgn som Irak-krigen og Libya-krigen, men også innblandingen i Ukraina-konflikten og Syria-konflikten ser ut til å være av totalt underordnet betydning.

Kuppet i Ukraina var initiert og støttet av USA som hadde investert 5 milliarder dollar i et regimeskifte, og kuppet var helt i tråd med Brzezinski-doktrinen og hans uttalelse” uren Ukraina opphører Russland å være en stormakt” Brezezinskis bok “ The Grand Chessboard” er oppskriften på denne omringingsstrategien av Russland som har som mål å svekke Russland politisk, økonomisk og militært. USA,s ønske om å gjøre Værnes til en hovedbase for amerikanske marinesoldater samt et press for å få Norge til å slutte seg til Natos rakettskjold er en del av Brzezinski-doktrinen og denne omringingspolitikken av Russland.

Liv Signe Navarsete har uttrykt sterk skepsis til rakettskjoldet., men hun burde også ha uttrykt sterk skepsis til Nato som allianse og Norges medlemskap i Nato.Nato har nemlig utviklet seg fra en forsvarsallianse til en agggressiv angrepsallianse som bare bidrar til å skape mer krig, terror,ustabilitet,død og ødeleggelse med den løgnaktige begrunnelse at man må gripe inn for å skape fred og stabilitet.Dette kan man lese direkte utifra Natos strategiske konsept.

Artikkel 5 i Nato-traktaten som tilsier at medlemslandene skal komme til unnsetning hvis et medlemsland blir angrepet er nå skjøvet i bakgrunnen.Det viktigste er nå at medlemslandene stiller med offensive militære styrker i kriger og konflikter ute i verden for å forsvare USA,s ønske om verdenshegemoni selv om konfliktene kunne vært løst på en mer fredelig og diplomatisk måte. Den tidligere franske etterretningssjefen Yves Bonnet har sagt det i klare ordelag at Nato hausser opp trusselen utover alle prporsjoner for å berettige sin egen eksistens og dermed økte bevilgninger til forsvaret, og at Nato helst burde oppløses.

Den trusselen fra Russland som Jens Stoltenberg hausser opp tjener bare krigshisserne og det militær-industrielle complex,og Stoltenberg minner mest om en moderne utgave av Joseph Goebbels og hans berømte ordtak “ Du kan si en løgn en gan og ingen vil tro deg, men hvis du gjentar den tilstrekkelig nok ganger blir den en sannhet”.

Amerikanske marinesoldater permanent stasjonert på Værnes , tilslutning til Natos rakettskjold og kjøp av F-35 vil øke trusselen mot Norge da Norge da vil bli en del av USA,s aggressive militærstrategi og at Norge dermed vil få mindre nasjonal kontroll over eget landområde.

Norge burde heller satse på flere korvetter av nåværende størrelse og flere marinebaser , styrke hæren, heimevernet  og luftvåpenet. Helst med utvikling av eget materiell, trekke oss ut av Nato og svekke båndene til USA militært.Liv Signe Navarsete og Sp bør ha i minne at i en tenkt situasjon som Nato-medlem vil USA ikke nøle med å bruke granater med depleted uranium i Norge som vi vet har en halveringstid på 4.5 milliarder år.

Liv signe Navarsete bør finne fren bildene fra Irak-krigen i 2003 , og de katastrofale grusomme konsekvensene for den irakiske sivilbefolkningen som vil vedvare til evig tid før hun ønsker seg hkelp fra USA i en tenkt situasjon. Trekker Norge seg ut av Nato og satser på et sterkt nasjonalt forsvar Norge har full kontroll over vil det være den absolutt beste garantien for respekt og et godt samarbeid med vår store nabo i øst. Fortsatt Nato-medlemskap og aktiv støtte til USA og Natos kriger gir i alle fall hverken Norge eller Europa mer fred, sikkerhet og stabilitet, heller tvert om.