I en kronikk på blv.no 17. mai i år konkluderer Venstres Abid Q. Raja, Ida Gudding Johnsen og Arne Ivar Mikalsen at slaget er tapt for Andøya Flystasjon.

Trekløveret forteller om regjeringsmaktforhandlingene på Jeløya hvor Andøya var et hett diskusjonstema, og hvor Venstre skal ha æren for å ha fått inn en formulering om ny gjennomgang av grunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon og etableringen på Evenes. Endelig konkluderer de med at den eksterne kvalitetssikringen av KVU-en bekreftet rammene for Evenes og oppsummerer at Arbeiderpartiet 5. juni vil sørge for Stortingsflertall som medfører at MPA-ene endelig flyttes fra Andøya til Evenes. Slaget vil med det være tapt for Andøya - i følge Venstre.

Her foretar Venstre en grov sammenblanding av to saker. Det er riktig at Arbeiderpartiet i fm Dokument8-behandlingen sørger for flertall slik at Stortingsvedtaket blir stående, men det har jo ingenting med forpliktelsen i Regjeringserklæringen å gjøre. Regjeringen har et selvstendig ansvar for å følge opp lovnadene i sin egen Regjeringserklæring, hvor det om Andøya/Evenes-saken heter:

«Regjeringen vil, basert på den pågående eksterne kvalitetssikringen av konseptvalgutredningen av Evenes flystasjon, foreta en oppdatert gjennomgang av grunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon og etableringen på Evenes.»

Det står altså at regjeringen, betingelsesløst, vil foreta en oppdatert gjennomgang av grunnlaget (både Andøya og Evenes) når KVU-en er fremlagt. Underforstått; når man ser hvordan Evenes planlegges gjennomført.

At Venstre fikk inn nevnte formulering vakte stor oppsikt da den ble offentliggjort. Venstre skal ha all ære for at de ikke glemte oss, og at de gjennom harde forhandlinger fikk inn denne viktige og forpliktende formuleringen. Men, dersom Venstre og Regjeringen ikke tenker å følge den opp hjelper det jo ingenting.

Ikke uventet har både Forsvarsdepartementet (FD) og Forsvarsministeren uttalt at den eksterne kvalitetssikringen av KVU-en bekrefter rammene for Evenes, men når Venstre ukritisk hiver seg på samme konkusjon blir jeg oppriktig skuffet.

Kostnadene

For det første er det pr dags dato ikke lagt frem komplette, sammenliknbare tall som bekrefter rammene for Evenes. Frem til nå har det kun vært fokus på investeringskostnaden, og det til tross for at FD på listig måte i prosjektutviklingen har foretatt valg som har konvertert investeringskostnader til driftskostnader. Tallene fra KVU-en må dokumenteres både for investeringskostnader, driftskostnader og skattekostnader og sammenliknes med tallene som ble fremlagt i beslutningsgrunnlaget fra november 2016. Først når summen av alle tre kostnadsgruppene er presentert på en sammenliknbar måte kan Storting og Regjering mene noe i forhold til om tallene fra LTP-en er bekreftet

Dette er en viktig oppgave som regjeringspartiet Venstre umiddelbart må ta tak i.

Kvalitetene og den egentlige kostnaden

For det andre må Venstre vurdere kvalitetene for Evenes-basen slik den er presentert i KVU-en. Min påstand er at KVU-en ikke bekrefter tallene, men at KVU-en redegjør for hva man faktisk får for summen som var presentert for Stortinget i fm Langtidsplan-beslutningen november 2016. Løsningen som er presentert er langt fra godt nok.

Jeg vil anbefale kronikkforfatterne å lese notatet (link: https://www.slideshare.net/TomBjrvik/oppsummering-punkter-i-kvu-evenes-april-2018) som jeg sendte til Utenriks- og Forsvarskomiteen før Dokument8-behandlingen. Der redegjør jeg for konseptets mange mangler, feil og svakheter. Der beskriver jeg i tillegg fem ulike virkemidler som anvendes for foreløpig å holde kostnadene nede på maksimalt kr 4,2 mrd. – eller kr 4,44 mrd. som kvalitetssikringen justerer summen til. Virkemidlene vil uten tvil, sammen med alle forbeholdene og forutsetningene som tas i KVU-en, medføre at mange og store kostnader vil komme når det er for sent å endre vedtaket.

For FD var det ingen andre alternativer enn å holde seg under den sum de hadde presentert for Stortinget i november 2016. Talltriksing ville avsløres av den eksterne kvalitetssikringen, så da ble løsningen å foreta konverteringer, ta forbehold/forutsetninger og plukke bort kostnadsdrivende kvaliteter inntil man var nede på riktig kostnadsnivå.

Løsningen som er presentert er langt fra fullverdig og er dessuten heller ikke gjennomførbar. La meg vise to enkle eksempler:

  1. KVU-en dokumenterer bl.a. at flyoppstillingsplasser for større fly blir en mangelvare. Det bygges to plasser ved MPA-basen i tillegg til de to plassene som opprettholdes på C5-plattformen (angitt som «flyoppstillingsplasser for nasjonalt og alliert mottak»). Totalt får vi innen prisrammen på kr 4,44 mrd. fire flyoppstillingsplasser for større fly.

Vi har kjøpt 5 nye P8, og i tillegg har vi til enhver tid de siste 24 mnd. hatt besøk av 1-3 amerikanske P8. I tillegg vil basen Evenes løpende ha besøk av andre større transportfly etc. I KVU-en fremkommer det at det kan bygges 3 oppstillingsplasser «dersom det blir nødvendig», uten at kostnadene for dette er medtatt. Det er utrolig naivt å tro at dette behovet ikke vil melde seg. Sansynligvis skjer det før basen i det hele tatt er tatt i bruk.

  1. «Hammerheadløsningen» - selve fundamentet for å kunne spare tilstrekkelig penger til å holde seg under de nevnte kr 4,2 mrd., vil ikke fungere.  Løsning er på flere områder i direkte strid med krav i NATO-standarden «Nato Criteria and standards for Airfields». Løsningen er dessuten i strid med banesystemets driftsrestriksjoner, og i tillegg vil krav til sikkerhetsavstander i fm armering/desarmering samt hendelser som f.eks. «Hang gun» stenge hele flybasen for både militær og sivil flytrafikk.

Hvor mange ganger tror Venstre at den stadig voksende Evenes Flyplass vil stenges før man hastebeslutter å bygge de svært kostbare armeringsplattformer i tilstrekkelig avstand fra rullebanen? På Andøya, med en relativt beskjeden andel sivil flytrafikk, er det brukt milliarder av kroner for å bygge 5 slike armeringsplattformer i riktig innbyrdes avstand og tilstrekkelig avstand fra rullebanen, og det er gjort av en årsak. På Evenes, med langt høyere og stadig voksende sivil flytrafikk ser man ikke dette behovet. Hammerheaden er et midlertidig kostnadsbesparende tiltak.

Alt dette forstod Venstre i opposisjon. Blir man naiv av å komme inn i regjeringen? Evenes kommer til å koste så mye, mye mer enn de kr 4,44 mrd. som den eksterne kvalitetssikringen har konkludert med, nettopp fordi man i KVU-en/KS-1 har tatt alle mulige forbehold, på samme måte som de i sin tid gjorde på Ørlandet. Både Storting og Regjering lukker øyne og ører og sluker FD’s informasjon rått gang på gang, uten å stille spørsmålstegn ved det fremlagte. Og det til tross for alle advarsler og hint politikerne har fått fra fagfolk, forsvarspersonell o.a.

Nå må regjeringspartiet Venstre åpne øynene, stille seg kritisk til innholdet som presenteres i KVU-en og sørge for at Regjeringen følger opp den aktuelle forpliktelsen i Regjeringserklæringen. Venstre må gjerne mene at de må forholde seg ulikt i Regjering og opposisjon, men Høyre og Fremskrittspartiet var godt kjent med deres standpunkt i denne saken før de tok Venstre med på laget. Dessuten; dette er tross alt oppfølging av et punkt partiene sammen tok inn i Regjeringserklæringen.

Vi forventer at våre fremste folkevalgte følger opp de lovnader de selv, på eget initiativ har forpliktet seg til.