Det har lenge vært behov for et løft for mennesker som trenger rehabilitering. Bedre rehabiliteringstilbud ville fått flere raskere tilbake i jobb, men enda viktigere; det ville økt livskvaliteten betraktelig. Mangel på rehabilitering gir tapte muligheter for mange mennesker. Mange personer får i dag helserelaterte ytelser fra NAV, og for mange av disse ville et rehabiliteringstilbud gitt dem både økt livskvalitet og mulighet til å komme i arbeid.

Regjeringen ønsker nå at pasienter skal få lovfestet rett til å velge mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner, og har nylig sendt et lovendringsforslag som skal behandles i Stortinget. Retten til å velge rehabiliteringsinstitusjon vil redusere venting og er viktig for å gi folk mulighet til å mestre livet og kunne komme tilbake i aktivitet etter behandling. Fritt rehabiliteringsvalg er allerede praksis flere steder i landet. Lovendringen innebærer at alle pasienter nå får denne rettigheten, uansett hvor de bor. Dette vil bidra til å sikre likeverdige helsetjenester uansett geografisk tilhørighet, og styrke pasientenes muligheter til å få spesialisert og tilpasset oppfølging for sin diagnose og livssituasjon.

Fritt rehabiliteringsvalg vil innebære en utvidelse av rettigheten til denne pasientgruppen. Likevel er det fortsatt store mangler i tilbudet innen habilitering og rehabilitering, noe som fører til tapte muligheter for mange mennesker. Det er ikke tilstrekkelig bare å gi akutt helsehjelp, helsevesenet må også bidra så godt som mulig til å få mennesker tilbake til aktive liv der den enkelte får delta både i samfunnet og i arbeidslivet. Tross tverrpolitisk ønske om å styrke rehabiliteringsinnsatsen, slo Riksrevisjonen i mars 2012 fast at det ikke har vært noen målbar styrking av rehabiliteringsfeltet. Det viser at den rødgrønne regjeringen sviktet de årene de hadde makten. Høyre har lenge ønsket en opptrappingsplan på rehabiliteringsfeltet, og jeg ser frem til at regjeringen skal fremme denne. Dette vil sammen med fritt rehabiliteringsvalg bidra til et svært etterlengtet løft for en lenge nedprioritert pasientgruppe.