Desentraliserte og fleksible sykepleierutdanninger. Økonomiske gulrøtter som lønn. Tilpasset turnus. Dette er blant tiltakene som Nasjonalt senter for distriktsmedisin konkluderer med som effektive for å rekruttere og beholde sykepleiere i distriktene.

Det aller viktigste er likevel kvalitet i tjenestene. Norske kommuner sier at sykepleiere er den kompetansen de har størst behov for.

I dag overrakte leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, en rapport til kommunal og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik med forslag til tiltak for å løse mangelen.

– Vi blir flere eldre fremover, og flere som trenger hjelp. Denne demografiske utviklingen gjør seg spesielt gjeldende i distriktene og kommunehelsetjenesten. I mindre kommuner er det fra før er vanskeligst å rekruttere sykepleiere. Vi trenger tiltak nå for å rekruttere og beholde sykepleiere i distriktene, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Vi mangler 6600 sykepleiere i dag, ifølge NAV, og 3 av 4 kommuner sliter med å få tak i sykepleiere, viser en NOVA-rapport.

-  Fra før har Norsk Sykepleierforbund mange gode eksempler på tiltak i landets kommuner som virker for å holde sykepleiere i stillingene sine. Men nå har vi også fått en forskningsbasert gjennomgang av Nasjonalt senter for distriktsmedisin over effektive tiltak. Den bør særlig distriktskommuner gjøre nytte av, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen.

For helsearbeidere i distriktene er at det et bredere spekter av tjenester, de har ofte en tyngre arbeidsbelastning, et større klinisk ansvar i relativ faglig isolasjon, sammenlignet med andre som jobber sentralt.

I rapporten «En kunnskapsoppsummering: rekruttere og beholde sykepleiere i distriktskommuner» fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin går forskerne gjennom kunnskapsbaserte tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere i distriktene.

Den konkluderer med at sikring av sykepleiere til distrikt krever målrettet, systematisk og regelmessig arbeid på alle nivåer, basert på en nasjonal forståelse og lokal tilpassing, samt nødvendig finansiering og rammeverk. Den viktige grunnstenen er muligheten til å gjøre en god jobb.

Nasjonalt senter for distriktsmedisin legger frem følgende kunnskapsbaserte tiltak i verktøykassen for å rekruttere og beholde sykepleiere i distriktene:

Utdanningen

- Rekruttering fra distrikt – internasjonal forskning viser at studenter med oppvekst i distrikt forbindes med økt rekruttering til arbeid i distrikt.

- Desentraliserte og fleksible sykepleierutdanninger – finnes i mange ulike former, men felles er at hoveddelen av utdanningen er lagt til mindre byer eller distriktsområder, enten som heltidsstudium eller som fleksibelt studium, f.eks. samlingsbasert, med mye lokalbasert praksis.

- Utplassering i distrikt og praksisnær læring – en eller flere praksisperioder i distriktspraksis kan motivere til å velge arbeid i distrikt dersom erfaringen er god

- Distriktrelevant læringsinnhold – det å gi sykepleierstudentene innsikt og kompetanse til å møte utfordringene i distrikt kan medvirke til at flere velger arbeid i distrikt.

- Overgang-til-praksis-ordninger – ordninger der nyutdannede sykepleiere i sin første jobb følges opp av mentorer (erfarne sykepleiere med veiledningskompetanse), ofte også med et relevant faglig program, f.eks. om kliniske og andre utfordringer som sykepleiere kan møte i distrikt.

Helsetjenesten

- Økonomiske insentiver – omfatter blant annet lønn, oppstartbonus, ekstra ferie, dekning av utgifter til pendling

- Arbeidstid – mulighet for heltidsjobb og tilpasset turnus

- Videreutdanning og arbeidsdeling – legge til rette for distriktsrelevant kompetansebygging og riktig bruk av sykepleierkompetansen i samarbeidet med andre faggrupper

- Kvalitet i tjenesten, anerkjennelse, arbeidsmiljø – sikre infrastruktur for å kunne yte gode helsetjenester, nettverksbygging og kompetanse

- Tilrettelegge for familie og sosialt liv – arbeid og utdanningsmuligheter for familiemedlemmer

Systematikk og plan på kort og lang sikt

- Anerkjenn det unike i distrikt

- Inkludere distriktenes perspektiv

- Tilstrekkelige ressurser

- Årlig syklus

- Regelmessig evaluering