Det viktigste i Norge må bli det viktigste i norsk politikk.Folk i Norge skal ha trygghet.

Trygghet for arbeid og trygghet på jobben. Trygghet for at ungene lærer og har det bra på skolen, for at vi raskt får god behandling når vi blir syke, og for at noen tar vare på oss når vi blir gamle og trenger hjelp.

Skal vi få dette til, må vi løse de viktigste oppgavene sammen, og prioritere skolen, helsevesenet og eldreomsorgen framfor å kutte skattene til de som har mest.

Det betyr noe hvem som styrer Norge de neste fire årene, og forskjellen vil merkes raskt.Innen 100 dager skal en Arbeiderpartiledet regjering legge fram forslag om å:

  • Skape et tryggere arbeidsliv. Vi skal fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og endre arbeidsmiljøloven for å begrense bruken av tidsbegrenset innleie. Faste stillinger skal være hovedregelen i Norge.

  • Gi kommunene mulighet til å ansette 1000 flere lærere i 2018, med hovedvekt på 1.-4. trinn. Over fire år skal vi ansette 3000 flere lærere i skolen.

  • Investere 3 milliarder kroner mer i sykehusene våre i 2018, og sørge for at nye sykehusbygg bygges raskere enn i dag. Det vil vi gjøre ved å utvide rammene for nye investeringslån til helseforetakene og oppjustere låneandelen fra dagens 70 % til 80 %.

  • Igangsette et internasjonalt prosjekt for renere hav, styrke miljøteknologiordningen med 250 millioner kroner for å skape klimavennlige arbeidsplasser og opprette 1000 nye studieplasser innenfor IKT, teknologi og helse i 2018.

  • Sikre rehabilitering og renovering av sykehjem og omsorgsboliger, ved å endre regelverket slik at dette fortsatt får statstilskudd. Innføre en kjærlighetsgaranti som sikrer at ektepar eller samboere kan bo sammen de siste årene av livet når den ene har fått sykehjemsplass.

  • Øke fedrekvoten i foreldrepermisjonen til 14 uker for å gi barn og fedre tid sammen, og bidra til likestilling i arbeidslivet.

  • Fjerne egenandelen hos fastlegen for ungdom opp til 18 år.

  • Styrke norskopplæringen og andre tiltak for å få innvandrere raskere inn i arbeidslivet.

  • Stanse salg av fellesskapets verdier ved å trekke tilbake fullmakter til å selge statseide selskaper. I tillegg vil vi stoppe det som kan stoppes av Frp og Høyres konkurranseutsetting av jernbanen.

  • Gi kommunene mulighet til å tilby flere barnehageplasser, sørge for tidlig innsats i skolen og bygge ut eldreomsorgen ved å styrke kommunenes økonomi med minst 2 milliarder kroner mer enn hva Frp og Høyre har foreslått for 2018.