Elevtallet i Øksnes går ned, og dette får konsekvenser for økonomien ved skolene. Det er innført en beregningsmodell «Vestvågøymodellen», som tar hensyn til dette, og skolene har allerede fått redusert bemanning og ressurser som følge av dette. Midlene til pedagogisk bemanning, ledelse og innkjøp av utstyr beregnes i forhold til antall elever. Det vil derfor ikke være et besparende element å flytte elevene til Myre..

Ledelse:

Ledelse er viktig på alle nivåer i kommunens organisasjon, og en leder blir ikke god alene. Medarbeidere og fagmiljøet i samspill med ledelsen, er med på å utvikle en organisasjon. Vi kan ikke se at ledelsen av skolene i Øksnes hemmes av at det er flere skoler, som med sitt særpreg kan bringe inn ulik tilnærming og mangfold i kommunale ledelsesforum.

Rådmannen ønsker mer fokus på ledelse, noe vi ser positivt på.

Robuste fagmiljøer:

Det er tilnærmet 100% faglærte i de faste stillingene, og stabile fagmiljøer ved skolene. Vi merker oss at det stadig kommer flyttende faglærte folk, som ønsker jobb i Øksnes. Bare i Alsvåg er det kommet 2 småbarnsfamilier, der en i hver familie er lærerutdannet. Skolen har ikke opplevd å ha rekruteringsproblemer mht pedagogisk pesonell.

Alsvåg skole vil ved ei overføring av ungdomstrinnet miste deler av lærerstaben, og dermed få svekket sitt fagmiljø. Fjerner du «toppen» i en 1-10-skole, fjerner du også mulighetene til at 1.-7. klasse kan ha lærere med større fordypning i fag. Alsvåg skole har lang erfaring og kompetanse på 1-10-skole, og mulighetene vi har hatt mht aldersblanding og faglige diskusjoner på tvers av trinn, svekkes betraktelig.

Samarbeid med fagmiljøet i Cerpus, der skolen kan tilby et IKT-relatert valgfag i bedrift, med lærerkrefter fra IT-miljøet, vil også bli overflødig.

Valgfag og språkfag:

Valgfagtilbudet ved vår skole tilbys ut fra ei tilbakemelding fra elevene om hvilke fag de ønsker. Dette året er det fire forskjellige valgfagstilbud, for elever i 8. og 9.klasse. Vi mener at det kan utvikles ulike valgfag ved de to skolene, og at det vil være interessant for elever fra begge skolene å delta på valgfag ved en annen skole. Det har vært praktisert før.

Kommunestyret har våren 2013 bestemt at skolene skal samarbeide om felles språk -og valgfagstilbud. Vedtaket kom så sent på året, at det ikke ble fulgt opp. Innværende år har adminastrasjonen ved Alsvåg skole tatt initiativ til å få i gang et felles tilbud rundt valg-/språkfag. Dette arbeidet er nå godt i gang.

Det oppleves derfor som et paradoks at det i rådmannens saksframlegg om skoletruktur, fra leder i HUSK og ordfører brukes et hovedargument om mangel på språk – og valgfagstilbud for skolenedleggelse. Det arbeides nettopp med å få til et slikt felles tilbud i valgfag for hele u-trinnet i Øksnes, og vi ser positivt på dette.

Ved samarbeid klarer vi å dekke de behov for valgfag som begge skolene trenger.

Frafall i videregående:

Det er ei stor utfordring at mange elever fra Øksnes ikke fullfører videregående, og årsaken til dette bør kartlegges grundig. Det er ingenting som viser at frafall i videregående har med store eller små skoler å gjøre, ei heller små eller store klasser, men undersøkelser viser derimot at jo lengre fra Oslo elevene bor, jo større er frafallet.Vi stiller oss spørrende og kritisk til hvilket belegg det er for at rådmannen og ordføreren kan hevde at «store» enheter på Myre skal motvirke frafallet i den videregående skole. Dette er det så vidt vi vet ikke belegg for å hevde.

Pedagogisk tilbud:

Et godt pedagogisk tilbud til alle elever i Øksnes sikres ikke av at alle må være på samme skole. Faglært, stabilt personell på alle skoler og bredde i kompetansen vil derimot ivareta dette.

En god skolehverdag fordrer et faglært, stabilt personell, der også foreldrenes holdning til, og oppslutning om skolen er en viktig faktor. Variert og motiverende undervisning, og bruk av nærmiljøet vil fremme god læring og trivsel. Nærhet til lokalsamfunnet og utnytting av de lokale ressursene er en kjent tilnærming i pedagogikken for hele Øksnesskolen. Der Myre skole bruker forskningskompetanse fra Fiskeriparken, har Alsvåg skole samarbeid med Cerpus og Mainstream/Cermaq Norge. For elever med spesielle behov, kan det være en fordel å ha flere ungdomsskoler, slik art det kan være muligheter for miljøskifte.

Vi ønsker en Øksnesskole med variasjon og særpreg, der vi kan samarbeide og inspirere hverandre.

Skyss:

Å samordne valgfagstilbudene i Alsvåg og på Myre med et utvidet skysstilbud en dag i uka, vil være billigere enn å skysse Alsvågelever hver dag.

Øksnesskolen har ingen garantier for at busselskapene vil følge regelen om max reisetid; busstur fra Lia til Myre 50 elever med 20 - 30 stopp er ikke sammenlignbart med privat kjøring. Alsvåg har også elever som vil ha over to kilometer vei, før de har nådd en hovedvei der bussen stopper.

Fra andre områder av landet viser utviklingen at forventede besparelser, slik som skyss betalt av fylkeskommunen, bortfaller den dagen ansvaret for skyss er overført til kommunene.

Avslutning:

Kommunen kan ikke være tjent med at de bygger ned skoletilbudet i et område som de vet har betydning for tilflyttinga. Kommunen er ikke tjent med bare en ungdomsskole med bakgrunn i ledelsesutvikling eller fagmiljøer.

Sammenslåing og nedleggelse er ikke svaret, men særpreg og variasjon til felles inspirasjon og utvikling. Avslutningsvis foreslår vi ingen overføring/nedlegging av u-trinnet inntil videre.Det er ingen entydige forskningsresultater som viser at elever fra f eks fådelte skoler gjør det dårligere, eller faller mer fra i den videregående skolen. Ungdomstrinnet ved skolen er akkurat nå over 50 elever, og det ser ut til å holde seg stabilt på over 40 i ganske mange år framover.

Slik debatten har vært ført til nå, virker det som om at det viktigste er å tallfeste elevtall, eller et årstall for overføring av u – trinnet. Gjennom elev – og foreldreundersøkelser ser vi at vi er en god skole, og med fornøyde elever og foresatte.

Gi oss tid til og tillit til å fortsette jobben videre.

- Utdanningsforbundet

Klubben ved Alsvåg skole.