Foto: Per Torbjørn Jystad / Avisa Nordland

Det skyldes først og fremst den store veksten i den nordnorske maritime havbruksvirksomheten.

Årsaken til denne utviklingen er todelt:

· Forflytningen i retning av mer eksponerte havområder med komplekse vind-, strøm- og bølgeforhold og typisk større dyp, noe som krever større og mer kompetansekrevende fartøyer.

· Fiskeridirektoratets ordning med særtillatelser, som har til formål å legge til rette for teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljøutfordringene som havbruksnæringen står overfor.

Særlig viktig er i denne sammenheng ordningen med særtillatelser. Som et eksempel vil vi bruke Nordlaks sine havfarmprosjekter.

Nordlaks sine havfarmprosjekter er ikke bare en justering av kursen, det er i realiteten en revolusjon i måten å tenke oppdrett på. Dette er et industrielt og teknologisk avansert prosjekt som har til formål å bedre de miljømessige og fiskevelferdsmessige produksjonsbetingelsene i havbruksnæringen.

For dette formål er planen å bygge to havfarmer – i praksis vil det si to enorme fartøyer – som skal plasseres i områder som ikke kan utnyttes til oppdrett med dagens tilgjengelige utstyr. Det forutsetter at det må gjennomføres store investeringer langs hele verdikjeden som Nordlaks eier og driver. Den første havfarmen har allerede vært i full drift i halvannet år.

De samlede investeringer i dette prosjektet er av Nordlaks anslått til omkring 5 milliarder kroner – hvorav 3/5 går til maritime produkter og tjenester. I praksis vil det si investeringer i de to fartøyene, i to nye avanserte brønnbåter, i kjøp av flere oppdretts- og servicebåter, i kjøp av teknisk maritimt utstyr til de to havfarmprosjektene og til kjøp av maritime tjenester i form av FoU, forsikring, finansiering, klassifikasjon og ikke minst design. Nordlaks anslår at mellom 1 og 1,5 milliarder kroner blir investert i Nord-Norge.

Havbruksselselskapet Nordlaks har selvsagt ikke hatt noen mulighet til å gjennomføre et så omfattende prosjekt alene. Det viktigste suksesskriteriet er utviklingen av nye løsninger i et samspill mellom havbruksselskapene og internasjonalt ledende norske maritime leverandører av varer og tjenester.

Hvordan vurderer nordnorske maritime leverandører denne utviklingen?

Adm direktør Jan Oddvar Olsen ved Hamek i Harstad skriver følgende: «Trodde nesten ikke det jeg erfarte da jeg kom til Hamek og så hvor viktig denne næringen i løpet av kort tid var blitt for verkstedet».

«Jeg garanterer at det knapt hadde vært noe verksted igjen etter koronatiden, hadde det ikke vært for havbruksnæringen. Disse bedriftene er så lokale, at det får dobbelt effekt her oppe i nord, hvor lokalkonkurransen styrer til fordel for nasjonal og internasjonal konkurranse».

De store investeringene fra havbruksselskapene får dermed en dobbelt effekt: De bidrar både til å styrke havbruksvirksomheten og er med på å bygge opp en teknologisk avansert nordnorsk leverandørindustri både til sjøs og på land.

Det har vi all grunn til å være stolte av.