Nordland fylkesting ser med bekymring på at drosjenæringen i distriktene må redusere tilbudene sine på grunn av mangel på sjåfører.

Hovedårsaken til manglende rekruttering av sjåfører i drosjenæringa er at det i dag er svært lang ventetid og praktiske utfordringer knyttet til prosessen med å få kjøreseddel.

 For å få kjøreseddel skal det forelegges legeattest, politiattest, avlegges en teoretisk prøve, samt at en praktisk kjøreprøve skal bestås.

Den praktiske kjøreprøven er det i Nord-Norge kun mulig å avlegge i Bodø, Mo i Rana, Tromsø eller Alta. Her er kapasiteten sprengt og ventetiden svært lang.

Både lang og dyr reise, andre utgifter og den lange ventetida gjør at det er blitt svært vanskelig å rekruttere nye sjåfører.

Konsekvensen av sjåførmangelen er at drosjetilbudet reduseres på tidspunkt og dager da etterspørselen er lavest. I sum gir dette et langt dårligere drosjetilbud mange steder i Nordland.

Nordland fylkesting mener Statens vegvesen må legge bedre til rette for å bedre mulighetene for å få kjøreseddel gjennom å gi mulighet for gjennomføring av praktisk prøve også nord i fylket.  Kapasiteten må også økes ved trafikkstasjonen i Bodø.