Øksnes formannskap har fattet en uttalelse til de pågående landbruksforhandlingene. Innledningsvis påpeker lokalpolitikerne at for at norsk landbruk og bonden skal være i stand til å levere i forhold til samfunnsoppdraget over hele landet, må landbruket og bonden bli gitt forutsigelige rammevilkår som gir bonden reelle muligheter til å investere og få til en inntekt som er til å leve av over hele landet.

På lik linje med resten av landet

– Dette handler om fremtidig produksjonsfordeling, nasjonal beredskap og tilstedeværelse over hele landet. Det må iverksettes særlige investeringsvirkemidler som sikrer produksjonsfordeling, fornying og utvikling av landbruket i Vestland og Nord-Norge på linje med resten av landet, uttaler formannskapet.

Inntekten i landbruket må gjenspeile innsatt kapital, arbeidsmengde, kostnadsnivå, kompetanse og må løftes til nivå med det øvrige samfunn, hevder de folkevalgte.

De sier videre at det må lages en forpliktende opptrappingsplan i årets jordbruksforhandlinger som sikrer bonden forutsigelige rammevilkår slik at et slikt inntektsnivå reelt kan nåes innen 5 år, samtidig som man legger til grunn økt nasjonal matproduksjon med basis i norske ressurser.

Ekstraordinære tiltak

– Uavhengig av dette må det i årets jordbruksforhandlinger iverksettes ekstraordinære kompenserende tiltak som sikrer reell kostnadskompensasjon i 2022, på enkelt bruksnivå, for økte priser på gjødsel, drivstoff, kraftfor og andre viktige nødvendige driftsmidler i produksjonen av mat, fortsetter de.

Det må også fremover i større grad vektlegges å sikre at bonden får en større og rimelig andel av verdiskapingen i verdikjeden for mat, og det må vedtas en lovfestet beredskapsordning som sikrer bonden avløsning ved sykdom.

– Som også kan bidra til en stabil avløserordning som sikrer bonden ferie- og fritidsavløsning med realistiske tilskuddssatser, i tråd med dagens lønnsnivå i arbeidslivet for øvrig, fastslår Øksnes formannskap i sin uttalelse.