Undres på om de tror dette prosjektet har med museum å gjøre, slik at folk flest i fremtiden kan se på bilder og film hvordan det var i Lofoten, når de kommer på besøk til regionen om noen tiår ?

Det forundrer undertegnede at et parti kan prate så varmt for høsting av fornybare ressurser på innpust, for deretter å gjøre et vedtak som underminerer alt de sa litt tidligere.

Med tanke på alle rapporter som er kommet opp gjennom årene er det vanskelig å forstå hvorfor Ap i Nordland på død og liv skal ha en konsekvensutredning som kun har et mål, nemlig åpning av områder for petroleumsvirksomhet.

Det argumenteres blant annet med at petroleumsvirksomhet ikke er til fare for miljøet i havet, og fiskernes utøvelse av yrket. Det store spørsmålet i så henseende vil jo være hvorfor Oljedirektoratet betalte ut kompensasjon til fiskere om de ikke fisket etter blåkveite i de områdene det ble foretatt seismikkundersøkelser i for 8 år siden. Var grunnen at disse fiskerne var til hinder for seismikkfartøyene, eller ville støyen fra fiskebåtene forstyrre innsamlingen, eller var det så enkelt som at fangstratene ville gå betydelig ned, og det kunne derigjennom dokumenteres fra fiskernes side at slik virksomhet hadde innvirkning på fisket ?

Det hadde imidlertid innvirkning på fisket for sjarkene som drev med line langs land i Lofoten etter hyse, fangstene gikk ned, det kan landdingssedlene vise.

Når så argumentet om dialog og «sameksistens» dras frem fra disse «petrodisiplene» blir de lite troverdige.

Når det gjelder forurensing i forbindelse med oljeutslipp, ved et eventuelt uhell, skal ikke jeg uttale meg konsekvent, det har jeg for lite kunnskaper om, sett i forhold til forskere, og der er det også delte meninger .

Da Veritas la frem en rapport i 2010, på årsmøtet til LoVePetro, ble det lagt frem plansjer av forskjellig karakter, som viste beregnee tall for dødelighet hos larver, yngel og fisk ved et tenkt uhell.

Beregningene gikk stort sett ut på at dette var en sikker «sport», da det ikke var stor sjanse for at et oljeutslipp kunne treffe områder med larver og yngel.

De hadde delt opp områdene utenfor Lofoten i mange små kvadrater for at man enklere kunne se en eventuell spredning av olje ved et tenkt oljeutslipp. Og det så for så vidt helt greit ut, faren over.

På spørsmål fra undertegnede måtte imidlertid innlederen innrømme at dødeligheten faktisk kunne være en helt annen. Det viste seg nemlig at nesten hele produksjonen, det året, av larver og yngel kunne befinne seg i et slikt kvadrat, det var faktisk ikke slik at det var spredt utover hele havet. Og om et oljeutslipp traff det kvadratet som yngel og larver befant seg i, kunne faktisk rundt 90% av årets larve-/yngelproduksjon gå tapt. Nesten en hel årsklasse med skrei.

Så kan man jo sitte i det stille og undre seg på hva som ville blitt resultatet for mange lokalsamfunn langs kysten om noe slikt hadde skjedd.

Jeg kan jo også nevne at dette gjaldt torsk. I dag vet vi at Hyse, Sei, Brosme, Lange, sild og annen fisk gyter i disse områdene, og de gyter ikke samtidig. Så områdene utenfor her er like utsatt hele året ved en eventuell petroleumsvirksomhet, og seismikkvirksomhet er faktisk en del av petroleumsindustrien. Den er faktisk en så viktig del av petroleumsindustrien at det fremdeles pågår petroleumsvirksomhet i Nordsjøen, etter over 40 års virksomhet.

Arbeidsplasser, den store våte drømmen for mange politikere, også flertallet i Nordland Ap. En eventuell petroleumsvirksomhet i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil ALDRI være i stand til å skape de samme arbeidsplassene som fiskerinæringen sørger for. Og disse arbeidsplassene, og virksomheten er livsviktig for lokalsamfunnene langs kysten, jeg regner med at også politikeren i Nordland Ap vil at det skal bo folk langs hele kysten, ikke bare rundt Bodø?

Kystpartiet er mot åpning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II for petroleumsvirksomhet. Herunder ligger også å konsekvensutrede disse områdene.

Så til folk langs kysten, som vil at dere fortsatt skal bo i levende lokalsamfunn, tenk dere nøye om når dere går til valgurnene til høsten. Er dere tjent med Høyre, og sosialistenes svar på Høyre, Ap, som vil utradere distriktene og kysten, og sentralisere hele Norge?

Om dere konkluderer med at vi fortsatt skal bo der vi vil, er Kystpartiet absolutt et alternativ.