Bø Kystfiskarlag har registrert flere medieuttalelser den siste tiden fra ordfører Sture Pedersen i Bø kommune angående saksgangen om oppdrett ved Gaukværøya. Mens ordføreren mener at prosessen har vært for lang, vil andre betrakte dette som demokrati i praksis, med sikring av medbestemmelse i avgjørelser som angår alle berørte parter.

Dette ser ut for å være problematisk for ordføreren, at alle skal få si sitt i en aktuell sak som angår dem. For lokallaget i Bø har det vært vesentlig å engasjere seg i denne saken, nettopp fordi vi opplever at kystfiskernes interesser berøres negativt som følge av etablering av oppdrett på denne lokaliteten, hovedsakelig fordi den ble lagt i et gyte- og oppvekstområde, samt fiskeriområde for flere viktige arter for kystfiskere i og rundt Bø.

Når det gjelder Gaukværøya fikk lokallaget medhold i sin klage til dispensasjonssøknaden til dagjeldende arealplan, som ble avgjort av settefylkesmann i Trøndelag. Så kom Gaukværøya opp igjen ved oppdatering av arealplanen i Bø. I starten av denne oppdateringen var det et større flertall for denne lokaliteten, men etter hvert som ny og oppdatert kunnskap om oppdrettsnæringas negative påvirkning på gyteområder og fiskefelt ble lagt på bordet, minsket dette flertallet. Ved endelig avstemning av arealplanen ble den vedtatt med 1 stemmes overvekt. Hva som kan ha blitt resultatet ved en avstemming til med flere fakta på bordet blir spekulasjoner. Det som imidlertid er sikkert, er at grundige prosesser er avgjørende, særlig i saker hvor det er motstridende interesser om arealbruk.

I dag står prinsippet om at norske- gyteområder og fiskefelt skal sikres mot ødeleggende påvirkning fra annen næringsvirksomhet sterkere, blant annet gjennom et eget punkt i Hurdalsplattformen.

Bø Kystfiskarlags arbeid gjøres på fritiden, men en lurer på om dette er noe vits i Bø kommune. For hva er poenget med at organisasjoner bruker tid på saker når dette arbeidet ikke tas seriøst, men at man heller opplever at innspill fra enkeltpersoner tas mer seriøst siden dette sammenfaller med ordførerens synspunkter.