For å utvikle Vesterålen må det være studietilbud i regionsenteret Sortland.

Vesterålen står ovenfor enorme utfordringer. Antall innbyggere går ned. Befolkningen eldes, og ungdommen reiser ut for å ta utdannelse – og flytter alt for sjelden tilbake hit. Vi vet av erfaring at om lag 70 prosent av studentene bosetter seg i samme region som der de har studert. Derfor trenger vi flere studietilbud.

Vesterålen har enorme muligheter med et svært variert ressursgrunnlag. Dette kan kun utvikles gjennom kunnskap. Kunnskapen produseres på videregående skoler, universiteter og høyskoler.  Vi trenger at folk kan studere her, bli her og leve her.

Hvorfor er det viktig for regionen at det tilbys studietilbud i Sortland? Fordi det er regionens geografiske midtpunkt. Det er kortest vei til Sortland hvis man bor i Andøy, Bø, Lødingen eller Øksnes. Det er mest praktisk og økonomisk både for privatøkonomien, for næringslivet og for samfunnet samlet sett. Reiseavstanden kan være avgjørende for om man har mulighet til å benytte seg av et studietilbud. Dette blir en sirkel av konsekvenser, når for lite søkere igjen ikke gir grunnlag for å etablere utdanningstilbud.

Utfordringsbildet speiler mulighetsbildet. Vi trenger flere tilbud som gjør at vi som bor i Vesterålen kan studere eller etterutdanne oss her. Det innebærer at det tilbys en bredde med fag innenfor private og offentlige næringer og områder. Nord Universitet har over flere år tatt ansvar i regionen og tilbudt utdanninger på Stokmarknes i Hadsel kommune. Men vi trenger enda mer. Vi trenger at begge landsdelens universiteter er tilstede i regionen med fagtilbud. Vi trenger et UiT- Norges arktiske universitet, som nå får en særskilt rolle som tilrettelegger i landsdelen for å tilby desentralisert utdanning, tilstede i Vesterålen. Hvorfor trenger vi det? Fordi vi dessverre ser at vi ikke har klart å demme opp for utflyttingen som skjer fra regionen. Vi er langt inne i den fremtida vi snakket om for 10-20 år siden, og regionens befolkning blir stadig mindre.

UiT har for flere år siden laget intensjonsavtaler både med Sortland kommune og Vesterålen regionråd, og tidspunktet er overmodent for å tilby desentraliserte utdanningstilbud her. At Vesterålen skal utvikles gjennom en regionsenterpolitikk har Nordland Fylkeskommune allerede bestemt. Et regionsenter defineres som et senter med betydning for flere kommuner i regionen. Det har de fleste vanlige offentlige og private servicefunksjonene som dekker handels- og tjenesteomlandet til en eller flere kommuner. Stedet har kultur-, underholdnings- og rekreasjonstilbud, samt kollektivtilbud og fungerer som knutepunkt i regionen.

Vi etterlyser Vesterålen regionråd og gjerne fylkets signaler på hvordan raskest mulig rigge en helt utrolig mulighet for regionen til å bygge fremtid. Videre etterlyser vi politisk ledelse i Sortland. Hvor står de i denne saken? Etter en dessverre påfallende stillhet fra ordfører og varaordfører etter at det ble kjent at Vesterålen regionråd hadde fått 1.5 mill til desentraliserte utdanningstilbudstilte Høyre spørsmål i  formannskapsmøtet 15.juli 2022. Høyres Beate Bø Nilsen ba om at ordfører Nordlund redegjorde for hva Sortland kommune foretar seg og hvilke fullmakter som eventuelt er gitt Regionalt kompetansekontor (RKK) eller Vesterålen regionråd. Hva gjør regionsenterkommunen i forhold til de muligheter som åpner seg med regjeringens nye ordning? Svaret venter vi fortsatt på.

Når fremtiden banker på døra vår gjelder det å ikke sove i timen.