Torsdag 23. mars var jeg tilskuer i formannskapsmøte i Hadsel, for å høre på orienteringen om Innlandet skole.

I saken om hva som skal bli Innlandet sin nye permanente skole får jeg til min store overraskelse presentert et alternativ jeg liker svært dårlig. Her tillater kommunedirektøren seg å legge frem et eget forslag om å rive bassenget og gymsalen – fordi det blir billigere enn å beholde det. Dette blir gjort på tross av at kommunestyrets vedtak uttrykkelig slår fast at «gymsal- og bassengdelen skal ikke rives». Formannskapet får videre opplyst om at det er «usikkerhet rundt tilstanden» på bassenget.

Derfor skal det nå foretas en kjerneprøve av betongen i bassenget. Totale kostnader for å beholde basseng og gymsal er beregnet til svimlende 28,9 millioner kroner! Kostnader ved å rive gymsal og basseng og bygge nytt er ikke beregnet.

Det er ikke «usikkerhet» rundt tilstanden på bassenget, for en rapport fra 2021 slår fast at «det er tilrådelig å ta bassenget i bruk». Her er bassengets konstruksjon kontrollert før og etter bassenget ble fylt med vann og det er ingen tegn til svikt.

Det blir videre anbefalt at man for hver gang bassenget skal tas i bruk foretar visuell kontroll og nivellement av underkant basseng for å avdekke eventuelle endringer av tilstanden.

Rapporten har også sett på utbedring av bassenget som ble gjort i 1992, der det ble lagt inn forsterkning og ny membran for å stoppe fuktskader på armeringen. Det stoppet videre utvikling av skader på armering og betong.

Det har altså helt siden 1992 ikke vært noen videre utvikling av betongskadene. (Jf. Tilstandskontroll, Innlandet skole, basseng. 21.12.2021.)

Man vet også i fra takstrapport som ble gjort i mai 2021, at basseng/gymsalbygget må få byttet vinduer og skiftet noen fliser i garderobene. Kommunelegens stengningsvedtak av 14.02.2023 sier at «bassenget skal ikke brukes før konkluderende undersøkelser av stabilitet og trygghet i konstruksjon er gjort». Det er synd at ikke kommunelegen kom og gjorde en fysisk befaring av skolen og på den måten kunne gjort seg kjent med at bassengets tilstand er god.

Disse faktiske forhold ble likevel lagt frem av samarbeidsutvalget til kommunedirektøren, som deltok i SU-møte 14.02.2023. I det samme møte opplyser kommunedirektøren at det «ikke vil koste så mye å renovere gymsalbygget og koble det opp mot modulbygg». (Jfr. Referat SU-møte 14.02.2023.)

Til tross for at man vet at bassenget er trygt å bruke, så velger kommunedirektøren å bestille et firma fra Bergen til å foreta en kjerneprøve. Dette er en velkjent metode for å kunne «dramatisere» tilstanden på betongen dit hen at politikerne velger å rive bassenget. Det har man erfaring med fra andre saker.  Det vil ikke overraske meg om man nå får en rapport som sier at bassenget må rives. Det legges på nytt opp til konflikt i saken og jeg stiller spørsmål til om kommunedirektøren forsøker å sabotere kommunestyrets vedtak?

Når de folkevalgte har fattet et vedtak, forventer jeg at kommunedirektøren forholder seg til dette! Bassenget og gymsalen har en viktig rolle for lokalsamfunnet på Innlandet, og kommunedirektørens oppgave er å presentere løsninger for hvordan gymsal og basseng skal driftes, når det som skal bli Innlandets nye skole er på plass.

Jeg ber med dette om at kommunestyrets vedtak tas til etterretning av kommunedirektøren i Hadsel kommune.