Sortland Høyre synes det er gledelig at den interkommunale kystsoneplanen for Vesterålen blir endelig behandlet i dag i formannskap og kommunestyret. Dette har vært et langt lerret å bleke. Vesterålen regionråd har på vegne av kommunene overtatt arbeidet med kystsoneplanen for regionen. Årsmøtet i Vesterålen regionråd vedtok i 2016 å sette i gang prosjekt for interkommunal kystsoneplan for Vesterålen og Lødingen. Nå i juni 2023 er den interkommunale kystsoneplanen for Sortland til politisk behandling.

Totalt ble det i fjor sommer fremmet innsigelse mot til sammen 37 elementer i kystsoneplanen. Det har vært jobbet godt og det har krevd mye drøftinger, forhandlinger og megling frem til dagens plan.

Vesterålen er omgitt av mye hav. Både arktisk storhav og sund, øyer og fjorder. Det landes mye fisk i Vesterålen og produksjonen fra havbruk er stor, og farledene, friluftsliv og naturområder må ivaretas. Det har vært spørsmål om hvilke nye områder det er forsvarlig å slippe havbruk til. Det har vært flere år lang prosess med interessemotsetninger.

Sortland Høyre mener at innenfor havbruk skjer det mye innovasjon og utvikling av ny teknologi. På sikt ligger det potensiale for nye havbruksnæringer. Disse initiativene må i all hovedsak komme fra næringen selv. Det må derfor være en bevisst politisk holdning på hvordan man håndterer nye innovasjoner. Dette fremmet Sortland Høyre i saken og den ble vedtatt.

Med dette vedtaket kan endelig havbruksselskapene forberede sine søknader i Sortland.