Nedgang i befolkningsutviklingen krever rask handling fra politisk ledelse i Sortland kommune. Statistisk sentralbyrå presenterte nylig tall for fremtidig befolkningsutvikling for alle landets kommuner.  For Sortlands del var det ingen lystig lesing. Slår prognosene til så vil Sortland kommune ha 209 færre innbyggere i 2050 enn i dag. Dette på tross av at det skjer spennende og innovative næringssatsinger i Vesterålen.

Til det uttaler ordfører i Sortland Karl-Erling Nordlund, Senterpartiet (SP) at «Nå er det på tide å bruke sterke økonomiske tiltak på folk som får barn». Hva som ligger i det er like uklart som resten av politikken til de to partiene, SP og Arbeiderpartiet (AP) som har styrt Sortland de siste syv årene.

Dessverre har de fleste initiativ for å forsøke å snu trenden blitt tilsidesatt av partiene som styrer Sortland. Senest i juni i år foreslo Høyre at Sortland kommune etablerer et utviklingsprosjekt som vi kaller; «Sortland opp og frem» der man skal tilrettelegge for kontorplasser for de som har bosted Sortland og arbeidsgiver utenfor kommunen. For å tiltrekke oss folk som vil bo her og som kan jobbe herfra. Av samme årsak foreslo vi at det innføres rullerende opptak for barnehageplass, som et strategisk virkemiddel for å tiltrekke seg barnefamilier og gjøre det lettere for dem i hverdagen. For å få fortgang i byggesaksbehandling, raskere og bedre saksbehandling foreslo vi at det ble satt ned et utvalg bestående av representanter fra Sortland kommune, innbyggere og næringsliv som skulle se nærmere på hvordan vi kan styrke saksbehandlingen på Teknisk avdeling, gjerne med en servicegaranti.

I forbindelse med boligpolitisk handlingsplan foreslo partiet Rødt, med støtte fra Høyre at det ble laget en konkret handlingsplan for boligbygging. Høyre foreslo i tillegg at vi må ha et smidigere regelverk, samt raskere kommunal planlegging og byggesaksbehandling. Vi må regulere flere tomter og ha en differensiert og god fradelingspolitikk. Vi bør sette krav til eiendomsutviklere om å gjøre det enklere for førstegangskjøpere å investere i bolig. Vi må stimulere eiendomsutviklere til å bygge flere og mindre leiligheter. Sist, men ikke minst må vi ha en boligpolitikk som også god er eldrepolitikk og omsorgspolitikk. Samtlige av disse forslagene ble stemt ned av Senterpartiet og Arbeiderpartiet i Sortland. I desember 2021 foreslo Høyre at «ingen utbyggingsprosjekter i Sortland skal settes på vent på grunn av manglende infrastruktur på avløp og et bærekraftig system i kommunen. Videre at det innføres et prinsipp som legges til grunn ved all saksbehandling om at både offentlige og private utbyggingsaktører sikres utbyggingsavtaler der kommunen må bygge ut det som trengs av offentlig infrastruktur». Forslaget ble stemt ned.

Sortland kommune har de siste årene opplevd befolkningsnedgang, lite boligbygging i et presset boligmarked. Det fagfolk betegner som at Sortland «mangler spiriten» andre har. Det kunne vært interessant å høre hva SPs Karl-Erling Nordlund samt APs Tove Mette Bjørkmo har av alternativer for utvikling og tilrettelegging i Sortland. Spørsmålet bør være betimelig når de stemmer ned forslag uten selv å komme med noen, befolkningen går ned og prognosene dystre. Er de fornøyde med dagens situasjon eller har de andre løsninger?