30. mars hadde leder i Sortland Høyre, Grete Ellingsen et innlegg ute i media om trafikksikkerhet og en ny storregion med Hålogalandsveien.

Flere av poengene til Ellingsen er vi enige i. Og så er det andre forhold som krever en nærmere oppklaring.

Vesterålen regionråd har, gjennom både forrige og nåværende arbeidsutvalg, jobbet aktivt for å få til en bedre helhet når det kommer til Hålogalandsveien. Da Solberg-regjeringen i forbindelse med ny nasjonal transportplan i 2017 valgte å ikke ta med de tre armene inn til Sortland, Harstad, og Snubba, blei prosjektet bokstavelig talt amputert i forhold til de opprinnelige planene. I tillegg blei midlene som var satt av til en utbedring av veien over Kåringsfjellet strøket med et pennestrøk. For storregionen var det dårlige nyheter, og det blei satt i gang et bredt samarbeid på tvers av kommune og fylkesgrensene for å påvirke denne avgjørelsen. Dessverre lykkes man ikke å nå frem hverken i Vesterålen eller Sør-Troms med det resultat at både Harstad og Sortland skuffet måtte konstatere at satsingen som skulle komme, den uteble.

Så hvordan jobber vi i regionrådet med denne konkrete saken i dag? Først og fremst jobber vi godt sammen med Hålogalandsrådet, og det er stor enighet om at de «forsvunnede» armene må på plass. Det at storregionen står sammen i denne saken er betydningsfullt og viktig dersom vi skal ha en sjanse på å nå frem. Vesterålen regionråd står samlet bak kravet, for denne veien handler ikke bare om Sortland, den handler om innfartsåra til hele Vesterålen.

Så er det viktig å ta med seg at Bypakke Harstad som nevnes i Ellingsens innlegg overhode ikke er noen form for erstatning av armen som var planlagt fra Fauskevåg og inn til Harstad sentrum. 8. mars gikk startskuddet for trinn 2 av bypakken, noe som betyr en 2,2 km lang oppgradert vei fra Margrethe Jørgensens vei og til Kanebogen. Fra Kanebogen og til det som blir endepunktet for Hålogalandsveien vil det fortsatt være en strekning på nærmere 2 mil som vil være av dagens standard.

I Vesterålssamarbeidet har vi prioritert samferdselsprosjekter til den kommende regionale transportplanen. Det har vært en god prosess hvor alle kommunene har bidratt aktivt. Veinettet i Vesterålen er spesielt ettersom det i svært stor grad kun handler om fylkesveier, og standarden er høyst varierende. Det kreves store investeringer i de kommende årene for å kunne tilby trafikksikre og gode veier. Det er viktig for innbyggerne våre, men ikke minst for næringslivet vårt.

Vårt svar på denne utfordringen ønsker vi i stor grad å løse gjennom Veipakke Vesterålen. En veipakke som skal omfatte alle de 6 kommunene i regionssamarbeidet, og som skal gi oss framtidsrettede og gode veiløsninger. Denne uken signerer vi avtalen som blir startskuddet for prosjekteringen, og vi har næringssamarbeidet i Vesterålen med oss. Et slikt partnerskap er viktig for oss, og det er stor grunn til å gi honnør til næringslivet for den rollen de har tatt i prosjektet så langt. Det lover godt for det som skal skje videre.

Fremover må vi jobbe bredt og godt i regionen vår. Her må alle gode krefter samles for å få størst mulig gjennombruddskraft, enten det gjelder fylkesveier eller riksveier. Vi politikere må nok alle legge partipolitikken bort, og heller se på hvordan vi i fellesskap kan nå frem på en best mulig måte. Vi må sikre innbyggerne våre at det kommer nye og bedre veiløsninger som igjen sikrer oss utvikling og vekst. Det fortjener Vesterålen.