Da vi kalte inn til et åpent møte om skolene i Bø fredag 4. november, fikk vi en enorm respons. Mellom 90 og 100 foreldre, lærere politikere og skoleinteressert var møtt opp, og vi fikk en god og grundig gjennomgang av skolesituasjonen av oppvekstsjef Hans Kristian Pettersen.

Møtet ende opp med en konklusjon at vi skal prøve å få skolesituasjonen fremmet i et eget kommunestyremøte, hvor bare denne ene saka står på sakslista. Dette for å få en skikkelig dialog mellom skoleledelse og kommunestyret, med formål å bedre forholdene for elever, lærere og skoleansatte med de nødvendig tiltak, både på kort og lang sikt.

Bø kommune har i målsetting om å øke innbyggertallet og få flere til å bosette seg i kommunen. Dersom forholdene i skolen ikke bedres, vil vi ikke oppnå dette. Foreldre er opptatt av hvordan barna har det. Ryktes det at forholdene i skolen er dårlige, vil barnefamilier kvie seg for å bosette seg her.

Det snakkes mye om bolyst. Det viktigste bolysttiltaket vi kan sette i verk er å sørge for et godt og trygt skoletilbud.

Opposisjonen i Bø er også opptatt av at de elevene som går på skolene i dag skal få best mulig tilbud. Om vi lar være nå, risikerer vi å få erstatningskrav fra elever som ikke har fått det skoleutbytte de har krav på.

Vi har derfor sendt følgende krav til administrasjonen i Bø kommune:

Kommunestyrerepresentantene for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ber om at det innkalles til et ekstraordinært kommunestyremøte viet problemene i skolene i Bø.

Etter et meget godt besøkt folkemøte på Straume torsdag 3. november, hvor lærere, foreldre, politikere og interesserte var til stede og hvor oppvekstsjef Hans Kristian Pettersen orienterte, ble konklusjonen at vi må arrangere et eget kommunestyremøte hvor skoleadministrasjon og politikere får diskutere åpent hva som kan iverksettes av strakstiltak og permanente tiltak for at skolehverdagen for elever, foreldre og ikke minst lærere og skoleansatte skal bli god.

Også vararepresentantene bør få anledning til å være med på møtet, i og med at skolesaker kan komme på sakslista i tida fremover, og vararepresentantene derfor bør ha god informasjon.

Med hjemmel i kommunelovens §11- 2 ber vi om at det innkalles til ekstraordinært kommunestyremøte hvor strakstiltak og langtidstiltak i skolene i kommunen er tema.