Husvika Settefiskeanlegg: Fylkeskommunen og statsforvalter slakter formannskapets høringsutsending om miljø og natur

Et enstemmig formannskap i Sortland godkjente 25. januar i år et forslag til reguleringsplan for Husvika Settefiskanlegg i Sigerfjorden for utsending til høring. Utredninga var lagt fram fra Holmøy Settefisk AS gjennom konsulentselskapet Henning Larsen Arkitekter as.

I det øyeblikket formannskapet gjorde vedtak om å sende planforslaget for Husvika settefiskanlegg ut på høring og offentlig ettersyn, har kommunen sjøl overtatt ansvaret for innhold og videre prosess.

I den tida da Rødt hadde plass i formannskapet fram til valget i 2023, ble det tilnærma alltid forslått fra Rødt tilleggssaker særlig for å stramme opp forhold som dreide seg om miljø, natur og energi.

Det er i «sakens natur» at de som ønsker utbygging, vurderer lavere standard på blant annet disse forholdene for å minske egne investerings- og driftsutgifter. Det er derfor opp til politikerne å ta ansvaret med å sikre høyere og målbar nivå og ofte med direkte krav til utbygging dersom det rettmessig og forsvarlig kan gjennomføres.

Det er lagt inn høring fra meg som tar opp dette.

Formannskapet godtok reguleringsplanforslagets miljø- og natur utredning

Formannskapet vedtok i denne saka et tilleggsforslag ved behandling av forslag til reguleringsplan som gikk på endra arealdisponering. I så måte var formannskapet bevisst at organet hadde nettopp rollen med å «korrigere» forslaget innafor formannskapets akseptable rammer.

Når det gjaldt miljø-, natur-, energi-forhold, hadde formannskapet med SV, AP, SP, H og Frp INGEN innvendinger.

Det er særlig påfallende siden fokus på nettopp disse forholdene innen fiskeoppdrett har vært så sterkt over lang tid.

Det er ikke alltid vi skal være enige i at statsforvalter og fylkeskommunen bryter inn i det lokale sjølstyre. Likevel viser det seg i all hovedsak å være nyttig og nødvendig særlig når det gjelder miljø- og naturforhold.

Heldigvis har begges disse overordna forvaltningsnivåene grepet inn i denne saka på mange saksfelt. På toppen av dette har de har lagt inn innsigelse mot formannskapets vedtak på grunnlag av manglende hensyn til miljøet og naturen i Sigerfjorden.

En innsigelse har en formell konsekvens ved at myndigheten til å treffe det endelige og rettslig bindende planvedtaket overføres fra kommunen til Kommunal- og distriktsdepartementet. Altså fratas kommunen her et myndighetsområde.

Det er påpekt fleire andre feil og svakheter, deriblant saksbehandlingsfeil i planprosessen. Blant dette tas det opp fra begge at det allerede er gjennomført omfattende naturinngrep før søknadsprosessen er satt i gang.

Dette har Rødt uavhengig av høringssaka tatt opp allerede i 2023.

Kraftig reaksjoner fra befolkninga.

Flere av de samme forholdene som er tatt opp i innsigelsene og andre forhold, har heldigvis også skapt reaksjoner i befolkninga og som gjenspeiler seg i høringsuttalelser.

Her er det også tatt opp berettiga skarp kritikk til manglende orientering og involvering av befolkninga som blir påvirka av anlegget. Det er vanskelig å finne andre tiltak i Sortland kommune som har fått så omfattende negative reaksjoner fra overordna myndighet.

Det er å håpe at det statlige og fylkeskommunale engasjementet fører til at dersom settesfiskanlegget eventuelt blir realisert, ikke på noen måte vil føre til svekkelse av vannkvaliteten, naturmangfold og andre miljø og naturforhold i Sigerfjorden.