- Feil konklusjon

Leserinnlegg

Wenche Cumming (folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja)

har i et innlegg i lokalavisene, med tittel ”Rør uten ringvirkninger”, kommentert HadselHøyres årsmøteuttalelse.

Hadsel Høyres årsmøteuttalelse ber Høyre sentralt om å arbeide for at Stortinget beslutter åiverksette konsekvensutredning for LV&S. Cumming hevder i sitt innlegg at Hadsel Høyre harerkjent at ringvirkninger på land er ”et slag i luften”.

Dette er feil konklusjon. Det korrekte er at dersom LV&Sikkeåpnes for petroleumsaktivitetså blir det ingen lokale ringvirkninger. Hvor omfattende ringvirkningene av ei eventuellåpning av feltene blir, kan sannsynligvis en konsekvensutredning  antyde.

Hadsel Høyre erikke engstelig for resultatet av en konsekvensutredning. Vi ønsker mer fakta på bordetvedrørene vårt ressursrike omland, og om teknologiutviklingen gjør det mulig å høste avflere ressurser på en forsvarlig måte.

Når det gjelder et eventuelt gassrør fra Barentshavet påpeker Hadsel Høyre det åpenbare,nemlig at utbygging av LV&S vil gi enklere finansiering av gassrøret. Flere bidragsytere ogflere som deler kostnadene er finansielt gunstig.

Gass fra feltene i LV&S kan ikke ledesdirekte inn i en gassrørledning, men må gjennom et prosessanlegg. Blant annet må gassentørkes og komprimeres før den trykkes inn i en rørledning. Denne type prosessanlegg målokaliseres lokalt og krever personell og kompetanse til drift. Gassrørledningen fraBarentshavet kan altså være positivt for vår region, norsk økonomi og Europa.

Cumming skriver videre at Hadsel Høyres årsmøte prioriterer å gi oljeselskapene tilgang tilLofoten, Vesterålen og Senja, på tross av at både Nordland og Finnmark har opplevd av fagre,men tomme løfter. Hun hevder at siste løftebrudd er Johan Castberg utbygging.

Dette vil vitilbakevise. Oljeprisene har skapt store endringer ioljenæringa, og man har måttet vurderelønnsomheten i hvert prosjekt på nytt. I forhold til Castberg-utbyggingen konkludererComming mest sannsynlig for tidlig.

Hadsel Høyre kan ikke gi oljeselskapene tilgang til LV&S, men vi mener at det eneste riktigeer å gjennomføre ei fullverdig konsekvensutredning av de ressursrike havområdene. Gass fraNorge til Europa kan i tillegg bidra til å bygge bro til et lavutslippssamfunn. Europa eravhengig av stabil og pålitelig gassforsyning. Vi mener at Norge her også har et internasjonaltansvar.


Hadsel Høyre står derfor fast på sin årsmøteuttalelse.