– Audun Halvorsen, er det virkelig tilstrekkelig plass på Evenes?

Tom Bjørvik svarer politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet, Audun Halvorsen.

Tom Bjørvik 

Leserinnlegg

Aldrimer.no skrev i forrige uke om tillitsvalgte i Orion-miljøet som frykter at arealet og kravet til sikkerhetssoner blir en utfordring på Evenes når man skal armere (bevæpne) store maritime patruljefly av typen P-8 Poseidon samtidig som man har kampflyaktivitet og sivil lufttrafikk. Armering av fly tar tid og krever store sikkerhetsavstander sa Rune Øverås til Aldrimer.no. Han pekte bl.a. på at de nye MPA-flyene av sikkerhetsårsaker er avhengig av store og flate områder for oppheng av våpen, langt unna alle bygg og rullebaner.

Politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet (FD), Audun Halvorsen, skriver på blv.no og fremover.no at det er tilstrekkelig plass på Evenes og at «Øverås kan synes å være mer opptatt av å snakke ned Evenes enn å sikre det beste for Forsvaret.»

Dette vekket min interesse, så jeg bestemte meg for å foreta egne undersøkelser rundt de naturgitte rammebetingelsene på Evenes, samt sikkerhetsbestemmelser jeg kjenner til.

Fysiske begrensninger

La oss først se på de fysiske begrensingene basen har. Figur 1 (se i bildekarusell over) nedenfor viser Evenes flystasjon, med:

1. Den sivile terminaldelen, inkl parkeringsområder, sivile hangarer mv, er vist med blått.

2. Nærområdets naturreservater, som gir absolutte utvidelsesbegrensinger, er skravert grønn.

3. Jeg har lagt inn fargede 5 meters terrengkoter i kartet. Nullnivå er lagt på rullebanens høydenivå. Terrenget faller mot vest, ned til nivå - 15 meter (gul linje) lavere enn rullebanen. I øst stiger terrenget til ca. + 25 meter høyere enn rullebanen. 

4. Vannet i nordvest (oppe til venstre på kartet) har et vannspeil som ligger 21 meter lavere enn rullebanen.

5. Vannet oppe til høyre på kartet ligger i tilknytning til naturreservatet og har et vannspeil som ligger 9. meter lavere enn rullebanen.

6. Basens ammunisjonslager er vist som en gul trekant vest for rullebanen. Terrenget her skrår vestover fra -5 meter til -15 meter lavere enn rullebanen.

7. Område med jagerfly-sheltere, som ble bygget på begynnelsen av 1990-tallet, er vist med kraftig sort ramme øst for rullebanens sydlige halvdel. Det er verdt å merke seg at kjøreflatene for flyene ligger inntil 17 meter høyere enn rullebanen. De oransje områdene viser terreng som ligger mer enn 15 meter høyere enn rullebanen. Området egner seg etter mitt syn dårlig for jagerfly, og er selvsagt ubrukelig for P8. Det får meg til å tenke følgende: Dersom det på Evenes finnes egnede områder for etablering av MPA på flatt terreng, hvorfor valgte man på begynnelsen av 90-tallet å etablere jagerflyshelterne inntil 17 meter høyere rullebanen, med de utfordringer det gir spesielt på vinteren?

Sikkerhetsavstander

8. Rullebanens sikkerhetssone: Rullebane og taksebane har absolutte myndighetskrav og militære krav relatert til sikkerhetsavstander ved normal drift. Siden FD ved Statssekretær Bø hevder at rullebane/taksebane ikke må bygges om nå, mens Avinor bekrefter at det på ett eller annet tidspunkt må bygges om pga. trafikkøkningen, må både eksisterende og fremtidig (alternativ C1) banealternativer legges til grunn for prosjektering av basen. Sikkerhetsområdet for rullebanesystemet er vist i lys rød farge på figur 2 (se i bildekarusell over) nedenfor.

9. Sikkerhetsavstand fra den sivile flyterminalen til sted hvor P8 kan armeres: Jeg legger til grunn at alle er enige om at sivile flypassasjerers sikkerhet har den høyeste prioritet på en kombinasjonsflyplass. Å skulle legge denne sikkerhetsavstanden på under 1.000 meter vil være oppsiktsvekkende, i hvert fall om man snakker om armering av flere fly samtidig og/eller samtidig som andre fly står parkert i området mellom flyterminalen og armeringsområdet. Sikkerhetssone med radius 1.000 meter fra den sivile flyterminalen er vist med mørk rød farge rundt sivilterminalområdet på figur 2 nedenfor.

10. Sikkerhetsavstand fra rullebanen til mulig armeringsområde: Sivilisters sikkerhet kommer i første rekke, også når de sitter i et fly som oppholder seg på rullebanen eller på taksebanen. Det er mange faktorer som må vurderes når fastsetter sikkerhetsavstander ved armering av P8 skal fastsettes. Våpenfolk som i dag armerer P3-Orion sier at en sikkerhetsavstand til områder for sivile bør være minimum 1.000-1.200 meter. For å slippe diskusjon rundt kravene har jeg lagt inn en sikkerhetsavstand på 800 meter fra hhv rullebaneskulderen (alternativ C1 ) i vest og taksebaneskulderen i øst. For å få en sikker avstand mellom sivilister og armeringsområde for P8 må armeringsområdet plasseres utenfor den blå, skraverte firkanten på figur 3 (se i bildekarusell over) nedenfor.

Dersom man mot formodning skulle klare å få til et armeringsområde utenfor de viste sikkerhetssonene, eller på en eller annen måte lempe på sikkerhetskravene så dukker det opp ytterligere en utfordring: Øverås har fortalt at armering av store fly tar lang tid. Når flyene på vinterstid er ferdig armerte må de ofte avises. Avisningsplattformen på Evenes ligger ved den sivile flyterminalen, utslippsrestriksjonene på Evenes er strenge, og det er ikke avsatt penger til å etablere ny/flere avisningsplattform(er) utenfor sikkerhetssonene. 

Oppsummering

Figur 3 (se i bildekarusell over) over taler for seg selv. Om man har til hensikt å armere/desarmere flyene på Evenes og samtidig ta hensyn til militære og spesielt sivil sikkerhet så finnes det ingen egnede områder på Evenes hvor dette kan finne sted. Det sørger kombinasjonen topografi, sikkerhetskrav og økonomi for.

Jeg minner om at jeg i mine vurderinger har lagt til grunn minimale sikkerhetsavstander selv for P3 Orion. P8 vil kunne bære tyngre våpen, noe som vil kreve større sikkerhetsavstander. Jeg minner også om at jeg ikke har full oversikt over alle sikkerhetskrav som gjelder for en militær, sivil eller kombinasjonsflyplass.

Nord-Norges eneste militære flybase må prosjekteres for fremtiden, hvor kravene kan bli strengere og plassbehovet større. FD argumenterer stadig med at «våre sikkerhetspolitiske omgivelser endrer seg», og det vil det også gjøre i fremtiden med de plassbehov for fremtidige anlegg og installasjoner som det fører med seg. 

I et svarbrev jeg fikk fra Statssekretær Bø i oktober i fjor hevder han at det ikke er nødvendig med investering i flyoperative flater på Evenes. Visste ikke Bø og FD at man må etablere egnede områder for å armere MPA’ene? Kom dette som en overraskelse på FD? Burde man kanskje trukket inn fagfolk som Rune Øverås i en tidligere fase, i stedet for å sable ned hans engasjement når han forsøker å si ifra? Uten avsatte penger og uten egnede arealer blir det ingen armeringsområder. Det er kanskje på tide å innse at en samlokalisering av QRA og MPA på Evenes var et svært dårlig forslag?

Mens jeg har jobbet med kartene på Evenes er det spesielt en tanke som stadig vender tilbake: Under militære øvelser og i spente situasjoner skal Evenes som Nord-Norges eneste militære flybase ta imot mengder av egne og allierte fly. Hvor skal disse flyene parkeres? Hvordan skal flytrafikken avvikles med de begrensninger basen har? Tenker man f.eks. å stoppe all sivil luftfart på Evenes under øvelser? Jeg minner om at den eneste militære flyoppstillingsplattformen for store transportfly (C5) må reduseres i omfang. I flg. Avinors rapport vil den vestre posisjonen utgå, siden den befinner seg innenfor taksebanens sikkerhetsområde.

Audun Halvorsen, om du leser dette innlegget med et åpent sinn så tror jeg du vil være enig i at du skylder Rune Øverås en unnskyldning. Det er på tide å snu i MPA-saken før det er for sent, og man tvinges til å gjennomføre et dårlig og veldig dyrt prosjekt.  – Eller er det kanskje det som er FD’s strategi?

Et lite dunk i siden til Avinor og til næringslivet i Harstad og Narvik helt på tampen; Ta en titt på figur 3 over. Avinor har fortalt at siviltrafikken og chartertrafikken på Evenes vil øke jevnt og trutt i fremtiden. Forsvarets plassbehov vil ikke bli mindre, og mest sannsynlig prosjekterer FD allerede med for lite plass, slik at ytterligere plassbehov for forsvaret vil tvinge seg på i fremtiden.

Evenes blir Nord-Norges eneste militære flybase og det er under planlegging en ny storflyplass i Lofoten/Vesterålen.

Hvem tror dere ryker ut når den begrensede plassen på Evenes blir for liten? Forsvaret eller Avinor? Kjøreavstanden til nærmeste flyplass (Lofoten/Vesterålen) vil for Ofotværingene øke med minst 1-1,5 time, selv med den nye Hålogalandsveien. Hvor gunstig er det for innbyggerne og ikke minst næringslivet i Ofoten?

Tom Bjørvik