Sant og usant om RAUS

Leserinnlegg

Sortland formannskap sine forslag til prosjektet RAUS ut over rådmannens innstilling er ikke knyttet til en person (Rolf Lossius) eller til å avvise næringslivsdeltakelse i prosjektet. Den tolkninga er fremma av H/Frp og til de grader nøra opp under av journalist.

Det er heldigvis sjelden en ser en mer tabloid overskrift i lokal media enn akkurat i denne saka. En navngitt person skal etter journalistens mening, være kasta ut av et styre uten noen gang å være valgt! Og det gjentas i flere nyhetsoppslag! Høyres Roar Wessel Olsen er rystet over hva Rødt, SP og AP foreslo og hadde flertall for. Siden han har så sterke reaksjoner, forventer jeg at han svarer på de synspunktene som ligger i dette innlegget.

RAUS prosjektet er en konkret oppfølging som følge av at Sortland er en av nordlandskommunene, som fylkestinget har pekt ut til et utviklingsområde som region- og bysenter.

Til dette har Sortland bevilga 1 mill. og fylket det samme. I prosjektbeskrivelsen står det at prosjektet er tydelig forankra i kommunens overordna strategier og planer og skal være felles satsing mellom frivillig sektor, næringsliv og kommunen.

Så bygger det på fylkeskommunens overordna innretning for attraktivitet, vekstkraft, regionforstørring. Dette støtta Rødt og vår oppfatning er at hele formannskapet gikk for det. Så var Rødt pådriver for egentlig 3 forhold under behandlinga i formannskapet og som også ble vedtatt.

1. Vi i flertallet mente at det måtte komme klart fram at prosjektet skulle inkludere hele regionen og la derfor til følgende formulering: «For å styrke legitimiteten, eierskapet og utviklinga av prosjektet, skal også viktige forventninger til Sortland som by- og regionsenter fra regionen utafor Sortland, søkes avklart». 

2. Det andre var at flertallet ønska en tydelig konkretisering av punkt 1 gjennom å binde «RAUS» også til regionrådet som et politisk samarbeidende organ i Vesterålen. Regionrådet er allerede styrende for andre regionplaner og prosjekter. Derfor ble det flertall for å tilby en plass i styringsgruppa til regionrådet. Det gir en større mulighet for nettopp å sjå RAUS i en større sammenheng og legge oss åpen for påvirkning fra regionen på et bredt felt.

3. Det tredje forslaget var å ha med Sortland næringsforening som representant for næringslivet i prosjektledelsen. Forslaget fra rådmannen om også å ha representant fra Vesterålen næringslivssamarbeid falt dermed ut. Det er en parallell til at den andre av de 3 viktige deltakende feltene, frivillig sektor, også har 1 representant. For øvrig er Sortlands næringssjef i styringsgruppa og har god nærings- og regioninnsikt. Det er sjølsagt den enkelte deltakende organisasjon som velger sin representant inn i prosjektet. Om Sortland næringsforening ønsker å endre sin representant, er det opp til dem.

På samme vis som vi forventer at frivillig sektor i Sortland trekker inn frivilling sektor i regionen, eksempelvis Vesterålen turlag, som en viktig aktør for å utvikle regionen og byen, forutsetter vi at næringslivet i Sortland kommuniserer med næringer i hele regionen. Det er sjølsagt opptil styringsgruppa å involvere de interessene de finner formålstjenlig i prosessen.

Prosjektet RAUS er forøvrig noe mye mer enn et næringslivsprosjekt – det skal favne mesteparten av samfunnet og er styrt av det offentlige. Det H/Frp legger opp til, er en direkte overrepresentasjon av den ene parten i forhold til rollen det er tillagt. At næringslivet er viktig for å styrke identitet og utvikling av framtida i Sortland og Vesterålen, er det ingen uenighet om. Når H/Frp og nå også med Frps Dagfinn Olsen, gruppeleder for Frp på fylkestinget, vil ha så sterk fokus på Vesterålen næringssamarbeid/Rolf Lossius, bidrar det til å svekke brei inkludering. Vi tror lite på at fylkestinget har noe imot formannskapets vedtak om sterk tilknytninga til hele regionen på et bredt felt. 

Så Høyre/Frp – hva er så «rystende» i de 3 punktene og argumentasjonen?      

Christoffer Ellingsen, Rødts formannskaps medlem i Sortland