Odd Arne Sandberg, leder Folkeaksjonen

– Naboklage fra matfatet

Olje og Energidepartementet tildeler leteblokker svært nært Lofoten i neste TFO runde. Områdene ligger vest og nord for eksisterende installasjoner i Norskehavet. Tre av blokkene ligger bare 30 kilometer vest for Nordland VI.

Odd Arne Sandberg, leder Folkeaksjonen mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.  Foto: Privat

Leserinnlegg

Folkeaksjonens mål er å få etablert varig petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette området defineres i sokkelkartet som Nordland VI, VII og Troms II.  Per dags dato har ikke oljeselskapene sluppet til i disse havområdene. Det er takket være godt informasjonsarbeid fra Folkeaksjonen i samarbeid med fiskeriorganisasjoner og miljøorganisasjoner. Vi har støttet oss på konklusjonene fra  relevante forskningsmiljø som alle har advart mot petroleumsvirksomhet, og  vi har nådd fram med budskapet om hvor viktig disse havområdene er  for fiskeriene og naturmangfoldet.

Nyheten om at man nå vi tildele leteområder svært tett opp til Nordland VI-området er alarmerende. 

Under Folkeaksjonens landsmøte i november ble det vedtatt en uttalelse som spesielt belyste problemstillingen rund seismikkaktivitet i nærliggende områder til LoVeSe. Kunnskapen om effektene av seismikkskyting et på langt nær tilfredsstillende. Men det er dokumentert skremmeeffekt for voksen fisk, og at plankton og fiskelarver kan drepes av lydsjokket. Nylig dokumenterte forskere i Tromsø skader på hørselen hos voksen fisk.

Seismikkskyting på de aktuelle blokkene som ligger svært nær  til sentrale gyte- og oppvekstområder for torsk og mange andre viktige fiskearter ikke akseptabelt.

Fylkesrådet i Nordland har levert en uttalelse om forslaget til utlysninger av TFO 2018. De peker i sin uttalelse på flere problematiske sider ved denne  utlysningen. Mange gode argument i forhold til problemer i forhold til fiskeri og manglende ringvirkninger drøftes i uttalelsen. Dessverre er konklusjonen ikke i samsvar med argumentasjonen. Rådet leverer det de kaller en betinget positiv uttalelse til en utvidelse av TFO-området i Norskehavet slik det er foreslått i brev fra Olje- og energidepartementet. Det er for oss uforståelig.

Fylkesrådet nevner som en av betingelsene for oppgavene til det nye Oljevern- og miljøsenteret i Lofoten og Vesterålen. Folkeaksjonen vi på det sterkeste advare mot at dette senteret brukes som en brekkstang for å få åpnet for oljevirksomhet i våre områder.

Nordland Fylkes Fiskarlag går i følge Lofotposten imot at de foreslåtte blokkene som ligger nærme havområder med største betydning for en samlet norsk fiskerinæring innlemmes TFO 2018. 

Mange er  bekymret for et oljeutslipp fra virksomhet sør for Lofoten. Og mange har påpekt at Lofoten ligger som en oljelenser ut i Vestfjorden. Et større oljeutslipp fra virksomhet  fra nærliggende områder i sør vil kunne føres med kyststrømmen inn i vestfjordbassenget med katastrofale følger. 

Selv blokkene ligger utenfor Folkeaksjonens område vil virksomhet her berøre de verdiene vi vil verne om.  Som naboer vil vi på det sterkeste advare mot at  det gis tillatelse  til letevirksomhet og eventuell produksjon bare noen få kilometer et av verdens mest produktive havområder.