Jørn Martinussen:

– Kan det være at Pride-flagget står i veien for den prinsipielle debatten?

Øksnes kommunestyre har med knapt flertall bestemt at Pride-flagget skal heises på Rådhuset 21.april, som en markering av at det er 46 år siden paragrafen som gjorde homofili forbudt ble opphevet.

Jørn Martinussen reagerer på det han mener er brudd på flaggloven fra Øksnes kommune.  Foto: Tone M. Sørensen

Leserinnlegg

Norsk lov åpner for at kommunen kan flagge med annet flagg enn Norges flagg, Sameflagget og kommuneflagget, under forutsetning av at et arrangement som har tilknytning til det aktuelle flagget finner sted på kommunens grunn, og at arrangementet er av allmenn interesse. Markering er ikke omfattet av loven.

Arrangementet derimot,som er omfattet av loven, kommer i det konkrete tilfellet denne saken handler om, ikke før 2 måneder senere – i juni.  Selvfølgelig blir det diskusjoner av slikt, og selvfølgelig blir det en vanskelig diskusjon nettopp på grunn av at det er Pride-markeringen som står i sentrum.

Som medlem av kommunestyret kan jeg likevel ikke «stikke hodet i sanda» og være med på et vedtak som jeg anser så åpenbart å være i strid med norsk lov, til tross for at formålet er godt. Målet helliger ikke middelet. Derfor sier jeg fra om dette, og det har ingen sammenheng med at det er i egenskap av Pride at denne debatten kom. Det kunne like gjerne vært flagget til FN eller Redningsselskapet. 

Det er forutsetningene for unntaksbestemmelsene i lovverket jeg ønsker en debatt om, og ikke selve Pride-flagget og markeringen, som vi alle sikkert kan være enige om er positivt og av allmenn interesse.

Den prinsipielle debatten knyttet til bruk av unntaksbestemmelsene i «flaggloven» må tas, og jeg mener vi må avklare noen vesentlige forutsetninger:

- Ønsker Øksnes kommunestyre å åpne for at kommunale flaggstenger skal benyttes til andre flagg enn de som er omfattet av norsk lov?

Hvis ja;

- Åpner loven for å heise flagget en helt annen dag enn dagen selve arrangementet faller på?

- Hvilke kriterier legger Øksnes kommune til grunn for at et arrangement skal kunne sies å være av allmenn interesse?

Kommunestyret har definisjonsmakta, og når man åpner for å fatte et vedtak som naturligvis skaper en form for presedens, er det viktig at man har klare spilleregler slik at man unngår verdibaserte skjønnsutøvelser fra gang til gang. På den måten blir det forutsigbart for administrasjon, politikere og neste interesseorganisasjon/lag/forening som måtte søke.

Jeg beklager på det sterkeste at denne diskusjonen har kommet i tilknytning til Pride-markeringen. Det fortjener markeringen ikke. For å ikke komme i samme situasjon på nytt vil jeg ta et initiativ til å lage egne retningslinjer for Øksnes kommune, der siktemålet er likebehandling.

(Red.anm: Martinussen har etter innlegget kom på trykk kontaktet VOL. Han presiserer, korrekt sådan, at han ikke kan delta på markering 21. april. Dette grunnet at det ikke er noe tog på denne dagen. Det skjer senere i år, nærmere bestemt 11.-17.juni.)