Skolenes Landsforbund Nordland:

– Ta vold og trakassering mot ansatte i skolen på alvor

Hvis noen opplever vold og trakassering i sin arbeidshverdag, er det ikke en privatsak, men et arbeidsmiljøproblem som angår alle som jobber i skolen. De ansatte skal ikke stå alene med problemene.
Leserinnlegg

Har du eller en kollega opplevd vold eller trakassering i arbeidshverdagen? Da er du ikke alene. Arbeidstilsynet sier om vold og trakassering, at undervisning er en av de bransjene hvor det er størst risiko for vold og trusler fra elever.

I en fersk undersøkelse svarte 42% av de spurte barneskolelærerne og 19% av de spurte lærerne i ungdomsskolen at de i løpet av de fem siste årene har vært utsatt for fysisk vold.  Den siste kartleggingen som Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har gjort, viser at 12,4 % av lærere i grunnskolen har vært utsatt for vold eller trusler om vold. Når det gjelder assistenter, oppgir over 10 % at de har vært utsatt for vold og trusler i sin arbeidshverdag. Dette er urovekkende tall. Som forskningen viser oppleves vold og trusler som et økende problem i skolen, og da spesielt i grunnskolen.

Fylkesstyret i Skolenes Landsforbund Nordland, sier at det ikke skal være slik at de ansatte på skolene skal være redd for hva som venter dem i møte med elevene. Som ansatt i skolen skal du ha kontroll i skolehverdagen, du skal være trygg, tydelig og engasjert. Du skal ha en god relasjon til elevene, møte dem med omsorg og respekt, og ikke minst hjelpe dem til å bli den beste utgaven av seg selv.

Konsekvensene av å oppleve vold og trusler kan være skadelig for et menneske. Det er ikke uvanlig at mange i tillegg til fysiske skader kan oppleve psykiske plager som angst, depresjon eller søvnproblemer. Redselen for hvordan arbeidshverdagen blir, kan føre til mindre jobbengasjement, høyere sykefravær, og i verste fall gi tap av kompetanse ved at folk ikke klarer å stå i jobben sin lengre.

Hvis noen opplever vold og trakassering i sin arbeidshverdag, er det ikke en privatsak, men et arbeidsmiljøproblem som angår alle som jobber i skolen. De ansatte skal ikke stå alene med problemene. Likevel kan det være vanskelig for den som opplever dette å søke hjelp, ettersom det kan oppleves som om man har mistet kontrollen, og dermed ikke er god nok til å drive undervisning eller være i andre roller i skolen.

 Arbeidsmiljøloven § 4-1 sier «Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.» § 4-3 (1) «Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas». (3) «Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden». (4) «Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre».

Fylkesstyret i Skolenes Landsforbund Nordland, vil at alle former for vold og trakassering skal tas på alvor av skoleledere. Ledelsen ved skolene har et hovedansvar for å drive et aktivt forebyggende arbeid mot vold og trakassering, og at hendelser som eventuelt måtte oppstå håndteres profesjonelt. Det skal vises åpenhet og forståelse for de ansatte som er utsatt. Ledelsen skal veilede personalet, og skolenes avvikssystem skal tas i bruk. I tillegg må alle skoler i sitt systematiske HMS arbeid utarbeide retningslinjer og prosedyrer i en konkret handlingsplan i samarbeid med de ansatte.