– Småfartøy skal vekk og småsamfunn skal fjernes.

Senterpartiet reagerer på Sandbergs utspill om sjarkflåten i dette innlegget.

Geir Adelsten Iversen i Senterpartiet.  Foto: Senterpartiet

Leserinnlegg

Senterpartiet er forundret over fiskeriminister Per Sandbergs standhaftighet. Ikke før har departementet sendt ut et høringsnotat om sjarkflåten og strukturering (se Fiskeridepartementets høringsnotat av 29. april 2014) og sanering av denne ut på høring, før han drister seg frampå på ny. Småfartøy skal vekk og småsamfunn skal fjernes. Det er dette som så vakkert heter å skulle «legge til rette for stabile og forutsigbare rammebetingelser» for sjarkflåten (under 11 meter). Departementet gir her en virkelighetsbeskrivelse med forslag til fire reguleringsmodeller som vil redusere denne flåten ut fra en snever bedriftsøkonomisk begrunnelse, i klar strid med deltaker- og havressurslov.

Har ikke Sandberg hørt om loven? Har ikke Sandberg forestillinger om at især det offentlige skal gå foran med et godt eksempel? Det er grunn til å minne den gode Sandberg om at han lever i et samfunn der landet med lov skal byggjast og ikkje med ulov øydast!

Hva med samfunnsoppdraget?

Det er forunderlige er at verken beskrivelsene, vurderingene eller modellene i høringsnotatet tar utgangspunkt i det samfunnsoppdraget som Stortinget har gitt Nærings- og fiskeridepartementet ved fordeling av fiskerettigheter fra fellesskapet slik de er formulert gjennom formålsparagrafene i Havressursloven og Deltakerloven om blant annet «Å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna» og

  •   «Å øke lønnsomheten og verdiskapingen i næringen og gjennom dette trygge bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene og
  • å legge til rette for at høstingen av de marine ressurser fortsatt skal komme kystbefolkningen til gode».

Departementet nevner heller ikke med et ord at fisket tilhører det norske folk i felleskap og Stortingets påpekning om at ingen enkeltpersoner eller selskaper som kan gis evigvarende eksklusive rettigheter til vederlagsfritt å høste av og tjene på disse ressursene, mens andre stenges ute fra å delta i fisket. Fremtidige generasjoner og rekruttering i fisket er heller ikke tema.

I strid med Fremskrittspartiets prinsipprogram?

Forsøket på sentralistisk næringsplanlegging som bedrives under ledelse av Fremskrittspartiet må også være i strid med deres eget prinsipprogram (2017-2021. s.2): «Fremskrittspartiets ideologiske grunnlag, liberalismen, tar utgangspunkt i at folk selv er bedre i stand enn politikerne til å bestemme hva som er best for seg og sine». Ut fra dette skulle man i det minste forvente at fhv. fiskeriminister Sandberg fokuserte på samfunnsoppdraget om forvaltning av fellesskapets eiendomsrett til fiskeressursene, og heller overlate til sjarkeierne selv om de finner det lønnsomt å delta i fisket som helårsfiskere eller sesongfiskere.

Det mandatet Stortingets har tildelt departementet kan fullt ut tilfredsstilles ved at departementet fordeler gruppekvoter til sjarkflåten som fiskerne selv må vurdere om de vil fiske på eller ikke. Senterpartiet mener at kvoteandelen til sjarkene også bør økes på bekostning av andre fartøygrupper som gir mindre samfunnsbidrag til verdiskaping, sysselsetting og bosetting langs kysten. Og ikke minst; selvsagt er kvotene gratis for de unge rekrutter som vil inn i næringen!

Ikke behov for omsettelige kvoterettigheter

Sjarkflåten kvalitetsbidrag kan også styrkes ved bedre håndhevelse av Mattilsynets utmerkede kvalitetsregelverk.  Gjennom Sjøfartsdirektoratet kan også fartøyutforming, sikkerhetstiltak og kvalitetshandtering ivaretas ved fartøysertifisering og fiskesalgslagene som gir myndighetene makt til å fordele kvoter på ukes- og månedsbasis ut fra mottakssituasjonen, kvalitetshensyn og verdiskaping. Ytterligere reguleringer av sjarkflåten gjennom ulovlige individuelle, omsettelige kvotefordelinger vil etter dette være overflødig.

Senterpartiet vet hvilke grep som skal tas. Senterpartiet er lei av mer av det samme-politikken til FrP. Tiden er for lengst moden for nye metoder for samfunnsbygging og rettferdig fordeling av fiskerettigheter på fiskevær og bygdelag langs etter kysten.