Leserinnlegg fra Jan-Arne Tverbak:

- Regjering og Ap raserer Ramsaravtalen og miljø på Evenes flyplass!

Jan-Arne Tverbak skriver i et leserinnlegg på VOL at miljøspørsmålet er glemt når det gjelder Evenes flyplass. - Flyplassen ligger i et våtmarksområde som er vernet av Ramsar-konvensjonen, og vil bli rasert med den militære utbyggingen som er planlagt, mener han.

Illustrasjonsfoto: Forsvaret 

Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Arkivfoto. 

Leserinnlegg

Ramsar-konvensjonen er en internasjonal miljøvernavtale som ble inngått i 1971, og konvensjonen skal ivareta våtmarker som leveområde, for spesielt våtmarksfugler.

Norge var i 1974 et av de første landene som ratifiserte konvensjonen, men det virker ikke som om det har noe å si lengre, og at miljøpartiene er har forstummet.

Konsentrerte seg om leveområde for vannfugler

Opprinnelig konsentrerte konvensjonen seg om å ivareta våtmarker som leveområde spesielt for vannfugler. I dag favner konvensjonen langt videre og omfatter ivaretakelse av våtmarker i bred forstand; både som leveområde for flora og fauna, og som viktig naturressurs for mange mennesker.


– Hva er det som skjer med våre politikere?

Hva er det som skjer med våre politikere den dagen de går inn og forbi løvene på Løvebakken?

 

Hvis man ser på området som må fylles ut for overvåkningsflyene på Evenes, der det er planlagt, så er dette området, myr, elveutløp, elv, innenfor 500 meter. Altså et fredet våtmarksområde, med sjeldne fugler og vekster.
Når man da ser hvor stor fylling som må til for å planere dette, vil det bli enorm forurensing som vil strekke seg ut i området over en byggeperiode på minimum 3-4 år.

- Vil skremme bort fugler og dyr

Mye stein-støv vil legge seg over det hele av all fyllmasse som må til.

Støy fra arbeidsmaskiner døgnet rundt i hele denne tiden, og asfaltering vil skremme bort alt av fugler, dyr i dette området.
I tillegg vil det være behov for en oppstillingsplass for motorkjøring for P-8, som antydet på skissen som ble lagt ut over planen for utbygging. Blåsten og støyen fra dette vil gå ut i dette området, som består av Kjerke-vatnet og sørenden av Lavangsvatnet.

Det vil være et område som bli uaktuelt for fugler i all tid fremover. I tillegg skal det bygges veier, som også må ligge i disse områdene.

Det skal sterke argumenter til for å gjøre inngrep i RAMSAR vernede områder.

- Er vernet som naturreservat

Evenes lufthavn ligger sentralt plassert innenfor et større og viktig våtmarkssystem, knyttet til Kvitforsvassdraget og nærliggende gruntvannsområder i sjø.

Flere av de viktigste, som sørenden av Langvatnet, Svanvatnet, Nautåvatn, Kjerkevatnet og sørenden av Lavangsvatnet, er vernet som naturreservat gjennom verneplan for våtmarker.


– Alt av troverdighet er fullstendig borte

– Hvorfor skal vi tro på at Forsvarsdepartementet vet hva de gjør, og at de gjør det som er best for forsvaret av Norge? spør Jan-Arne Tverbak i et leserinnlegg på VOL om nedleggelsen av Andøya flystasjon.

 

Blant karakterartene i området er horndykker, en globalt og nasjonalt rødlistet art. Den er kategorisert som sårbar (VU).

Disse naturreservatene er underlagt Ramsar-konvensjonen. Men det mest skadelidende blir Kjerkvatnet naturreservat som ligger nærmest dagens flyplass, og er særlig utsatt dersom det kommer til en arealutvidelse av flyplassområdet.

Naturreservatet er et av de mest betydningsfulle områdene i våtmarkssystemet med flere spesielt viktige biologiske funksjoner. Kjerkvatnet har sin største betydning som beite- og trekkområde for ender og andre våtmarksfugler.

Under vår- og høsttrekket er vannet besøkt av et større antall ender, men er også et mye brukt næringsområde hele sommeren, og er i tillegg et oppholdsområde for mytende andefugler.

- Tre ting som kan utløse inngrep

Det er tre ting som kan utløse inngrep i et verneområde:

Pkt. 1. Inngrepet er ikke i strid med forskriften for området/verneformålet.

Pkt. 2. Sikkerhetshensyn gjør det nødvendig.

Pkt. 3. Vesentlige samfunnsinteresser av nasjonal betydning gjør det nødvendig. Dersom det finnes alternative valg, bør dette prioriteres.

Ref.:

Pkt. 1. Inngrepet er på alle måter i strid med forskriften, da det vil ødelegge mye av verne-området for alltid, og man har heller ikke vurdert konsekvensene av den flystøyen P-8/MPA flyene vil ha på nærområdet. Da det må påregnes treningsflyging i lokalområde av MPA 4-6 timer daglig med lavtflyging.

Støybilde som er utarbeidet for QRA, i 2012 og senere i 2016 av SINTEF, behandler bare støyen fra F-35 og andre fly ved take-off og landing, og støybildet fra MPA for treningsflyging er ikke tatt med, og vil få konsekvenser for bl.a. reindrift i området.

Pkt. 2. Ingen sikkerhetshensyn kan påberopes, snarere tvert imot, da man blander sammen sivil og militær lufttrafikk der man skal ha militære fly fullastet av raketter, uten at sikkerhetsavstandene blir overholdt. I tillegg er man advart mot å ha både QRA og MPA på Evenes, både fra flygere, meteorologer og fly-sikkerhetsfolk på grunn av vanskelige vær og baneforhold, særlig på vinterstid.

Pkt. 3. Det har store negative konsekvenser for samfunnsinteresser av nasjonal betydning, i og med at dette utløser store negative samfunns-messige konsekvenser for Andøy-samfunnet, pluss at det svekker forsvaret og mottaksapparatet for NATO-fly.

- Finnes alternative valg

Og det er ingen tvil om at det finnes alternative valg, da Andøya allerede har fasiliteter og plass til å ta imot de nye overvåkningsflyene P-8 nesten uten kostnader.

Dette er jo bevist ved siste øvelse der 5 stk. Amerikanske P-8 fly brukte Andøya som base, og fortsatt bruker den, og gjerne vil være der på permanent basis.