Jørn Martinussen med leserinnlegg:

– Ansvaret når det gjelder trafikksikkerhet er pulverisert

Mandag skal kommunestyret behandle saka om delegasjonsreglement. Jørn Martinussen er i dette innlegget kritisk til at delegasjonsreglementet åpner for at Teknisk hovedutvalg i realiteten kan avgjøre saker av prinsipiell karakter.

Jørn Martinussen er kommunestyrerepresentant i Øksnes.  Foto: Tone M. Sørensen

Leserinnlegg

Jeg mener det høyeste politiske organets styring er svekket i lys av saken om rekkefølgebestemmelsene rundt ny adkomstvei til Vornes.

Førstkommende mandag skal Øksnes kommunestyre behandle delegasjonsreglement for teknisk hovedutvalg.

Jeg vil minne om at det er det delegerende organ - kommunestyret – som har ansvaret for de avgjørelser som treffes av teknisk hovedutvalg i kraft av delegasjonen.

Saken om rekkefølgebestemmelsene har vist at kommunestyrets sentrale styring er vesentlig svekket.

Ansvaret når det gjelder trafikksikkerhet er pulverisert.

Kommunestyret er ansvarlig for sikkerheten for de veifarende etter Vornesveien.

Hovedutvalget har dispensert fra rekkefølgebestemmelsene, men skjer det uhell etter veien er det kommunestyret som stilles til ansvar.

Det er et paradoks siden kommunestyret har vedtatt rekkefølgebestemmelsene med 19 mot 2 stemmer.

Det sier seg selv at slik kan vi ikke ha det.

Ansvaret ligger hos kommunestyret. Vi - kommunestyret - kan delegere myndighet, men ikke ansvar. Vi må ha et delegasjonsreglement som gjenspeiler dette.

Vi har også sett i saken at hovedutvalget har dispensert fra kommunestyrevedtaket, der rekkefølgebestemmelsene var avgjørende for om reguleringsplanen for Kjærlighetshaugen ble vedtatt eller ikke.

Er det da greit at hovedutvalget dispenserer fra rekkefølgebestemmelsene som i realiteten var ja eller nei til reguleringsplanen?

Å vedta reguleringsplaner tilligger kommunestyret, men det er i realiteten hovedutvalget som har lagt premissene. Det skal de ikke ha anledning til. Derfor må kommunestyret behandle dispensasjoner fra vedtatte plan og bygningslov. Kommunestyret står ikke fritt til å delegere prinsipielle avgjørelser.

Jørn Martinussen, kommunestyremedlem