- Posisjonens lite tjenlige kutt innafor helsesektoren i Øksnes.

AP, SV og Krf. skrinlegger Helsehus-prosjektet.  Det er et paradoks siden Øksnes trenger å bygge organisasjonen enda sterkere for framtida, for å sikre gode fagmiljø som gjør det attraktivt å rekruttere og beholde sykepleiere, leger, tannleger og andre fagfolk innafor helsesektoren. Gode fagmiljø er viktige for å begrense fraflytting og få tilflytting – noe vi definitivt trenger i Øksnes
Leserinnlegg

Samlokaliseringsprosjektet har vært kjørt med forbilledlig involvering av både frivillige lag og foreninger, folkemøte, næringslivsaktører, ansatte og ledere i helse, sosial og omsorg med flere. Anbefalingen etter denne omfattende prosessen er å utvikle framtidens helsehus til å bli et kraftsenter i Øksnes.

Regjeringen satser stort på team organisering og samlokalisering av helse- og omsorgstjenestene fordi tjenestene er for oppstykket og helheten mangler. I tillegg ønskes langsiktig tenkning og planlegging av helhetlige og koordinerte tjenester til brukerne.

Øksnes kommune har noen tjenester lokalisert i dårlige lokaler i kjelleren på Myreheimen og hjemmebaserte tjenester i leide lokaler.  Dagens bygningsmasse på Øksnes Helsesenter og Myreheimen er så dårlig at den må utbedres på grunn av energilekkasjer, vedlikeholdsbehov o.l.

Vi har kommet et stykke på vei når det gjelder samlokalisering. I etasjen over omsorgsboligene i Elvelund 2 skal det nå komme lokaler for hjemmebaserte tjenester, kontorer for enhetsleder, fagansvarlige, merkantil personell, fysioterapi, ergoterapi, hjelpemiddeltekniker, demensteam, kreftsykepleier, vaktmester, møterom, trimrom for fysioterapeut, kontorer m.m.

Ved å bygge i etasjen over omsorgsboligene er kostnadene betydelig redusert siden det ikke er så kostnadskrevende å bygge i høyden, og ved at grunnarbeidene i etasjen er finansiert med 45 % tilskudd.

Nå må vi ta steget fullt ut og samle ennå flere helsetjenester under ett tak og gjøre det enklere for pasienter som trenger hjelp fra flere kommunale helse- og omsorgstjenester.  «En dør inn”. Det vil legge til rette for mer samhandling mellom ulike personellgrupper.

Tannleger i Øksnes, både offentlige og private har et ønske om samlokalisering med annet helsepersonell Samlokalisering vil også gi bedre tjenester for pasientene og mer attraktive fagmiljø for de ansatte.

Samlokalisering av helsetjenester knyttes også opp mot stedsutvikling som er viktig for å utvikle tettsteder. God stedsutvikling vil kunne påvirke helsesektoren mye og må sees i sammenheng med utviklingen av Myre sentrum. Attraktive tettsteder er viktig for folks trivsel, trygghet og tilgjengelighet til viktige tilbud og tjenester i hverdagen. Det vil også bety mye for næringsutvikling, konkurransekraft og bosetting.

Disse framtidsrettede helsehus- planene vil ikke AP, Krf og SV nå ta videre. I sitt budsjett skriver de at de ønsker å satse på samfunnsutviklingsprosjekt, men velger allikevel bort dette planlagte positive tiltaket …

Øksnes Venstre vil derimot utvikle Øksnes kommune til en ennå mere attraktiv, effektiv og innovativ organisasjon med et tjenestetilbud med god kvalitetsmessig standard tilpasset kommunens økonomiske og driftsmessige rammebetingelser.