– Det er alltid rom for nyansering, også i krevende abortspørsmål

Leserinnlegg

Nei Ordfører, og leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk i Nordland, regjeringen lever ikke i 1918. Det er min tilbakemelding på det jeg antar er et forsøk fra ordfører på å stille et retorisk spørsmål.

Abortspørsmål er krevende å diskutere. Diskusjonen må være kunnskapsbasert og vil alltid preges av verdisyn og etikk. Det kan gjøre det ubehagelig. Mitt utgangspunkt er at om man holder en saklig tone uten ytterligheter, blir debatten litt mindre ubehagelig. Og forhåpentligvis mer nyansert.

Jeg sa for en uke siden at jeg skulle skaffe meg mer kunnskap om "abortnemdsaken", og det har jeg nå gjort. Historien er slik:

I 2012 fikk daværende helseminister, Jonas Gahr Støre (Arbeiderpartiet) satt ned en uavhengig ekspertgruppe bestående av leger, jordmødre og jurister fra hele landet som skulle gjennomgå lovverk og praksis rundt senaborter. Dette på bakgrunn av bekymring rundt ulik praksis.

Rapporten fra Støres ekspertgruppe konkluderte med at kvinner i Norge ble behandlet ulikt i de ulike nemdene. Ekspertgruppen gjorde alvorlige funn:

  • det ble benyttet vararepresentanter i nemda i mer enn halvparten av nemdene ved flere sykehus
  • at noen kvinner ikke fikk rettmessig tilgang til tolk
  • at noen kvinner måtte snakke med et-og et nemdsmedlem i gangen, og at kvinner i slike situasjoner skal ha fått motstridende signaler fra nemdsmedlemmene
  • at det ofte manglet vedtak i primærnemdene med en begrunnelse
  • at det ofte manglet lovhenvisning i vedtak
  • at kvinnen i få tilfeller fikk lagt en sosialrapport med i sin søknad (ikke lovkrav)

Utvalget pekte på utfordringer særlig i de nemndene som behandler få saker, og anbefalte derfor å redusere antallet nemnder. Det er på bakgrunn av denne ekspertgruppens rapport og tydelige faglige anbefalinger at Helseminister Høie nå legger frem sitt forslag om reduksjon i antall nemder.

Jeg vil derfor sterkt tilbakevise ordførers påstand om at forslaget er et forsøk på å innskrenke kvinners rettigheter. Det er tvert imot et forsøk på å styrke kvinnens – og fosterets – rettigheter gjennom å sikre kvaliteten på beslutningene som fattes.

Rapporten omhandler nemder nasjonalt, og tall for helseforetak i vår region har jeg ikke kjennskap til. Jeg har tillit til lokale fagfolk og at Helseforetakene kjenner sine regioner best, også med tanke på fremtidig tilgang på godt kvalifiserte nemdsmedlemmer.