Øksnes Venstre:

– Vil oppjustere planene innenfor rus – og psykiatrifeltet i Øksnes kommune.

Øksnes kommune har ikke prioritert å oppjustere sine planer innenfor rus – og psykiatri i kommunens vedtatte planstrategi fram mot 2020. Senere tids hendelser tilsier at dette må det gjøres noe med.
Leserinnlegg

En viktig forutsetning for å redusere rusmiddelbruk og rusmiddelrelaterte skader, er at politikerne kjenner rusmiddelsituasjonen godt. Ungdata viser til at forskere har undersøkt hva som kjennetegner de ungdommene som har brukt hasj og marihuana:

«Analysene viser at ungdommene skiller seg negativt ut på mange områder. De er i gjennomsnitt mindre fornøyd med foreldrene sine, de trives dårligere på skolen, og er mindre fornøyd med lokalmiljøet sitt enn andre ungdommer.

De bruker også mindre tid på skolearbeid og skulker skolen i langt større grad enn andre ungdommer som ikke har brukt hasj eller marihuana.

Forskerne finner òg at de sjeldnere er med i organiserte fritidsaktiviteter, bruker mindre tid hjemme, henger mere ute med venner om kveldene, og bruker generelt mer tid på skjermbaserte aktiviteter.

Ungdom som har brukt hasj og marihuana, trener også mindre, opplever mer press i hverdagen, er i større grad misfornøyd med egen helse og rapporterer om langt flere psykiske og fysiske helseplager enn andre ungdommer.

I tillegg er ungdom som har brukt cannabis, i langt større grad involvert i lovbrudd og mye mer utsatt for vold og mobbing enn andre ungdommer

Hva er situasjonen i Øksnes?

Tall hentet fra ungdata 2018:

                                                                  Øksnes          Landsgjennomsnitt

Tydelig beruset siste året                             24 %                12 %

Cannabis                                                      7 %                  3 %

Røyker                                                         10 %                2 %

Snus                                                             11 %                4 %

Plaget med depressive symptomer               19 %                14 %

Fornøyd med egen helse                              61 %                71 %

Fysiske helseplager                                      18 %                15 %

Utsatt for vold mer enn 1 gang siste år        16 %                11 %

Utsatt for mobbing                                       13 %                8 %

Skjermtid to timer eller mer                         86 %                80 %

Mer enn 1 time på lekser                              29 %                44 %

Skulk siste året                                             32 %                22 %


Det som framkommer i tabellen er i stor grad sammenfallende med de funn forskere sier kjennetegner de ungdommene som har brukt rusmidler.

Hvorfor er god planlegging viktig?

  • Å planlegge er å sette noen forpliktende mål og få på plass nødvendige virkemidler.
  • Planlegging er kunnskapsbasert handling.
  • Planlegging er broen mellom kunnskap og handling.
  • Planlegging er samordning.

Øksnes har kun en alkoholpolitisk handlingsplan, men mangler en helhetlig plan innafor rus – og psykiatri feltet. Forskning viser at bruk av alkohol og narkotika bør ses i sammenheng, blant annet fordi tidlig alkoholdebut øker risikoen for bruk av narkotika. Undersøkelser viser dessuten at blandingsmisbruk av flere rusmidler samtidig er utbredt blant rusmiddelavhengige i Norge.

En annen grunn til at vi må ha helhetlige planer er at personer med samtidig rus -og psykisk lidelse ofte bruker rusmidler på en ødeleggende måte, og de faller lett utenfor behandlingstiltak.

Befolkningsundersøkelser og annen forskning viser at jo mer alvorlig ruslidelsen er, desto høyere er forekomsten av psykiske lidelser, og jo mer alvorlig den psykiske lidelsen er, desto høyere er forekomsten av ruslidelser.

Et tredje forhold som taler til fordel for en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan er at mangelfulle eller dårlig målrettete forebyggingstiltak fører til økt behov for oppfølging og rehabilitering av rusmiddelavhengige.

For å ha fokus på disse utfordringene legger regjeringen fram sine handlings- og strategiplaner som oftest for en treårsperiode. Også Øksnes kommune bør ta mål av seg til å behandle sine handlingsplaner en gang i hver kommunestyreperiode.

Årsmøtet i Øksnes Venstre er av den formening at det må startes et strategisk planarbeid innenfor rus – og psykiatrifeltet i Øksnes som skal danne grunnlag for det videre arbeid med både lovpålagt planarbeid og annet planarbeid innenfor rus- og psykiatri feltet i Øksnes kommune.


Rustall fra undersøkelsen Ungdata:

Øksnes er verstingkommunen i Vesterålen

Ungdom i Øksnes oppgir at de i større grad enn ungdommene i resten av Vesterålen har prøvd cannabis eller alkohol. Øksnes ligger også langt over landssnittet på begge disse parametrene.