- Gjør seg lekker for EU, skviser yrkesfiskerne i nord

Leserinnlegg

Det kalles kvotebytte, men er å gi bort fisken som tilhører kystfolket i Nord til EU mot at kystfolket i Vest får fiske i EU-havet: FrP statsråden Harald Tom Næsvik gjør alt for å tekkes EU og de store fiskebåtrederne i Norge som er de eneste som kan dra nytte av fisken som EU tilbyr i retur. De som skal svi for kvotenedgang fra 2018 til 2019 er de minste fartøyene som tilhører Gruppe 2 (åpen gruppe). «Blodig urettferdig» sier fiskerne i denne gruppe (https://www.nrk.no/sapmi/sjarkfiskere_-_-vi-sitter-igjen-med-ei-_sult-i-hjel-lonn_-1.14380985). Dette er også Senterpartiets syn. Vi skal sørge for å rette opp statsrådens fadese.

Aller først minner vi om den Blå Blå-regjeringens «vakre ord» på sin nettside (https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/fiskeri-og-havbruk/fisk1/id685828/):

«Nivået på og omfanget av kvotebyttet har tradisjonelt sett vært en videreføring av tidligere fiskerimønster hos partene. Men, nivået er også avhengig av variasjoner i de ulike bestandenes størrelse. De siste årene har det utviklet seg en situasjon hvor torskekvoten Norge tilbyr EU har økt kraftig, mens bestander EU tilbyr Norge som motytelse ikke har gjort det samme. Dette har medført at Norge de senere årene har holdt tilbake deler av torsken som tilbys EU.

Disse vakre ord om at EU-kvotene er avhengig av variasjoner i de ulike bestandenes størrelse er tomme talemåter og intet annet. Det stemmer overhodet ikke med realitetene:

Norsk totalkvote på norsk-arktisk torsk er i 2019 på 328.000 tonn. For 2019 har EU byttet til seg 21.518 tonn torsk i Barentshavet. I 2018 var EU-kvota på 23.002 tonn, Dette er kun en svak nedgang på 6,3 % sammenlignet med fjorårets kvote som var 6 % høyere enn i år (350 159 tonn). Samtidig er torskefiskere i gruppe 2 redusert med hele 19 %. For den enkelte fisker med en mindre sjark kan dette bety så mye som en nedgang fra ca. 37 tonn torsk til 21 tonn. Her ser vi at det er de minste sjarkene som er statsrådens salderingspost.

Når reduksjoner er nødvendig må dette først og fremst gå utover utlendingers fiske i norske farvann. Senterpartiet mener at det er norske myndigheters ansvar å sørge for egen befolknings «ve og vel». Først når dette er sikret, er det mulig men ikke derved sagt ønskelig - å tilgodese de store fiskebåtrederne i EU. Det er skammelig at FrP-statsråden tilgodeser utlendingenes ønsker og behov foran lokalbefolkningen i Nord-Norge.

Senterpartiet vil endre på dette: For det første; at det innføres en ordning der utlendinger får fiske på overskuddet, altså kun den del av fiskebestanden som norske fiskere ikke er i stand til å høste. For det andre så vil vi fremme forslag i Stortinget om at kvotebytteavtalen med EU avvikles når britene går ut av EU – dvs. 29 mars 2019. Dette er ikke annet enn rett og rimelig siden de fiskeslag og de områder som Norge får i bytte stort sett tilhører det som nå blir britisk økonomisk sone. Hvordan kan EU bytte bort fiske som skjer utenfor områder av EU-havet? Det kan de selvfølgelig ikke. Kvotene som EU-fartøy ikke har fisket innen denne dato refordeles da til fartøy som har blitt pådyttet ansvaret for ikke å overfiske, dvs. fartøy i gruppe 2.