«Det tenkes litt lengre enn bare å bygge rom for demensomsorg, vi snakker i tillegg om nybrottsarbeide for å ytterligere forbedre denne omsorgen»

Kurt Jenssen, gruppeleder Nordland Senterparti.  Foto: Arkiv

Leserinnlegg

Viser til skriv til pressen med anklager om at AP og SP driver med løftebrudd når det gjelder bygging av demensboliger på Ekren.

Jeg vil på det sterkeste anmode Jan Steffensen til å lese posisjonens budsjettforslag, som også ble vedtatt i kommunestyret i desember 2018. Der står det at vi følger opp vedtatte omsorgsplan med bygging av demenstilbud på Ekren.

Det vises til at posisjonen tok ut investeringsmidlene for prosjektet fra Hadsel kommunes budsjett.  Med all respekt så vet Jan Steffensen at dette er riktig.  Hvorfor det fremstilles som om at dette er problematisk vites ikke.  Hadsel Eiendom KF skal være byggeier og stå for byggingen og selvsagt må også investeringsmidlene for Ekren legges til Hadsel Eiendom KF.  Og som representanten så riktig påpeker så tenkes det byggestart tidlig høst.

Så langt er det rådmannen og hans stab som arbeider med løsningsforslag for hvordan byggene skal plasseres, hva de skal inneholde mv.  Jan Steffensen vet at dette er riktig måte å gjøre dette på, det ble også gjort når det gjelder de nye bemannede omsorgsboligene «Thodebo» som er bygget. Samme når det gjelder «helsehuset». Det siste blir for øvrig bygget av Hadsel kommune.

Hvorfor Steffensen ikke var fornøyd med svaret han fikk vites ikke.  Det som imidlertid virker uheldig er at Jan Steffensen ikke klarer å koble prosessen som skjer nå opp mot prosessen under prosjektering og bygging av «Thodebo».  Samme fremgangsmåte følges, når Hadsel Eiendom Kf får skisseprosjekt fra administrasjonen i Hadsel vil vi legge frem sak til kommunestyret om budsjettregulering.  Dette på lik linje som vi har gjort i mange år.

Det tenkes litt lengre enn bare å bygge rom for demensomsorg, vi snakker i tillegg om nybrottsarbeide for å ytterligere forbedre denne omsorgen.  Dette tenkes gjort gjennom «demenslandsby»-tenkning slik at vi følger med i utviklingen også innen dette feltet. Hadsel kommune skal gjennom kompetanse, fysisk tilpasning og beste praksis fra andre kommuner bli blant landets beste på demensomsorg.

Vi må i denne omgang være sikker på plassering av byggene slik at dette ikke blir til hinder for videre utbygging på Ekren, samt at vi etterlever de krav og normer som kreves.

Alternativet slik Steffensen fremholder er å fremskynde prosjekteringsprosessen slik at vi ikke klarer å se helheten i dette.

Hvis vi klarer å følge noen tidslinjer nå så vil prosjektet vedtas i maimøtet, vi vil ha en god prosess og sikre behandling i bl.a. AMU, fagutvalg, drøfting med de tillitsvalgte og brukergruppen i form av Eldrerådet m.v.  Anbud sendes ut og kontrakt kan signeres i Juli /August og oppstart snarest etter dette.

Da vil Hadsel Eiendom KF samtidig legge frem budsjettregulering og Steffensen kan gå ut i avisene og fortelle at AP og SP har holdt det de vedtok i omsorgsplanen. Det er beklagelig å registrere en inngang til valgkamp med usannheter.  Vi kan være politiske motstandere og allikevel klare å holde oss til sannheter og respekt for hverandre. Viser da til at Steffensen sier vi har utsatt realiseringen av demensboliger på Ekren. Det medfører ikke riktighet, og Steffensen vet det.  Beslutningsgrunnlaget for en slik investering er likt om prosjektet bygges direkte av Hadsel Kommune eller Hadsel Eiendom KF. Dette vet Jan Steffensen fra flere tidligere prosjekter. Til sist vil vi spørre Steffensen om hans påstander om nedbygging av omsorgstjenestene; Er det flere eller færre ansatte i omsorgstjenesten når valgperioden er over, sammenlignet med når dagens flertall overtok?