«Hold barnetrygden utafor beregning av sosialhjelp»

Leserinnlegg

Rødt mener at barnetrygden skal holdes utenfor beregning av inntekstgrunnlaget til barnefamilier som har behov for økonomisk sosialhjelp. Under budsjettbehandling i Sortland kommunestyret desember 2018 ble det påpekt at dagens ordning ikke er i samsvar med dette. På det tidspunktet var det en del uklarheter hva det ville betyr økonomisk å endre framgangsmåten. Derfor ble det gjort et enstemmig vedtak:

Kommunestyret ber om at rådmannen utreder de økonomiske konsekvensene for kommunen av ei endring av dagens praksis hvor barnetrygd inngår i inntektsgrunnlaget ved beregning av sosialhjelp, jfr. spørsmål om samme sak som ble bevart av ordføreren i forrige kommunestyremøte. Saka fremmes til behandling i kommunestyret i løpet av 1. halvår 2019.

Rødt ber derfor at om at utredninga blir lagt fram slik at denne saka kan behandles i prosessen med budsjettregulering som skal til kommunestyret 13.juni.

Regjeringa med H/Frp/Venstre/Krf har avvist å pålegge kommunene å fjerne barnetrygden som inntektsgrunnlag for sosialhjelp og dermed også nekta å kompenserer kommunene for økte utgifter. 

I 2018 var det antatt i offentlig statistikk at det var familier med til sammen nesten 50 000 barn i kommuner med fratrekk i sosialhjelp på grunn av barnetrygden. Med økende antall barnefamilier under fattigdomsgrensen, bidrar dette til å øke forskjellene i landet. Men - regjeringas skattelette til rikfolk fortsetter.

En rekke kommuner har omgjort sine vedtak etter at dette blei bedre kjent. Nå står turen for at Sortland tar opp saka.

Hilsen Kamilla Fossem, Fatima Zozan Kaya, Susanne Vargas Hansen