«Nei til vindindustri på Andmyran»

Kari Vik i folkeaksjonen Bevar Andmyran tok nylig imot Gisle Sæterhaug og styret i Forum for Natur og Friluftsliv Nordland.  Foto: Innsendt

Leserinnlegg

Andmyran Vind AS har søkt om utsatt frist for idriftsettelse av vindindustrien på Andmyran. I sin uttalelse til NVE i vår kom Forum for Natur og Friluftsliv Nordland (FNF) med en rekke kritiske innspill til søknaden, og under FNF-styrets besøk i Andøy nylig ble turen lagt innom det tiltenkte industriområdet. Her kunne styret ved selvsyn konstatere hvilket enormt inngrep som er planlagt i Andøy-naturen. 

Hensynet til myras betydning for naturmangfold og som karbonlager er etter FNFs mening ikke tilstrekkelig ivaretatt i den gamle konsesjonen, og må vurderes opp mot ny lovgivning for myrvern. Siden konsesjonen ble gitt er det tilkommet betydelig mer kunnskap om myras betydning. Vindkraftverk er arealkrevende med blant annet et omfattende veisystem som krever mye drenering/grøfting. FNF Nordland tviler på at det kan realiseres et vindkraftverk på Andmyran uten at en ødelegger verneverdige myrområder.

Andøyas store våtmarksområder – inkludert verneverdige myrområder – bidrar til et svært rikt fugleliv. Området har dessuten stor betydning for rastende ender, vadefugl og gjess under trekket. I tillegg er deler av Andøya viktig overvintringsområde for blant annet sangsvaner og praktærfugl.

Miljødirektoratet anbefaler ikke utbygging i dette området i sitt forslag til nasjonal rammeplan for vindkraft, og Andøya er ikke tatt med i NVEs endelige forslag til rammeplan (april 2019). Dette begrunnes i at flere viktige miljøverdier kan bli vesentlig påvirket av vindkraftutbygging.

NVE har meddelt at «når det gjelder behandling av søknader om utsatt frist for idriftsettelse for vindkraftverk med eksisterende konsesjon, legger vi opp til å gi korte utsettelser dersom det er pågående aktivitet eller andre gode grunner til at søknaden bør innvilges.»

FNF konstaterer av byggingen av Andmyran vindkraftverk ikke er igangsatt. Utbygger/søker skriver at de ikke en gang har avklart noen investeringsbeslutning. Prosjektets økonomi og finansiering framstår derfor som meget marginalt. Det har allerede vært gitt utsatt frist for idriftsettelse, og gjentatte utsettelser er uheldig for de hensyn som skal tas, samt forvaltningspraksis og lovverk som skal følges. FNF Nordland vil derfor sterkt fraråde å innvilge søknaden om utsatt frist.

NVE bør også gjøre en ny vurdering av betydningen i kraftforsyningssammenheng, samt samfunnsnytten av denne ikke-regulerbare krafta. Nordland fylke har et overskudd på 6.000 GWh av en samlet produksjon på 16.000. I analysene til området som omfatter Andøya i nasjonal ramme for vindkraft (område 33) heter det blant annet at ny vindkraft vil forsterke flaskehalsene.

FNF Nordland mener at utredningene fra statens egne fagetater NVE og Miljødirektoratet er det beste argument for å skrinlegge alle planer om vindindustri på Andmyran. De statlige myndigheter må nå si endelig stopp til prosjektet!