«Forsvaret vokter våre havområder»

  Foto: Jørn Aune

Leserinnlegg

Norge skal kjøpe fem nye P-8A Poseidon maritime patruljefly. Flyene skal erstatte våre aldrende Orion. P-8A Poseidon er en formidabel plattform for overvåking av våre havområder. Ved siden av selve flyene, vil anskaffelsen også omfatte moderne sensorer, overvåkingssystemer, nye antiubåtvåpen og støttesystemer. Poseidon-flyene kan dekke store havområder på kort tid og oppholde seg lenge i et operasjonsområde. Flyene har evne til å detektere, identifisere, følge og om nødvendig ramme mål under vann. Det første flyet lander på norsk jord i 2022 og alle flyene skal være på plass innen 2023.

Det maritime har alltid vært viktig i norsk sikkerhetspolitikk. Norske havområder er om lag syv ganger større enn landområdene og avstandene er store.  Norske havområder har fått økt militær-strategisk betydning de senere årene og alt tyder på at denne utviklingen vil fortsette. Det nye sikkerhetsbildet stiller høyere krav til situasjonsforståelsen i egne nærområder. Evnen til å håndtere utfordringer både over og under vann må derfor styrkes. NATO retter nå mer oppmerksomhet mot det maritime domenet, og maritime patruljefly er en etterspurt kapasitet.

Som en nasjon med sterke maritime interesser er det av stor betydning at Norge bidrar til å sikre fri ferdsel på havene og spesielt de transatlantiske forbindelseslinjene. Disse er helt avgjørende for vår sikkerhet. Norske maritime patruljefly står for en synlig og regelmessig militær aktivitet i nord og er et viktig bidrag til stabilitet og forutsigbarhet. Virksomheten er også viktig for NATO og nære allierte. Også Storbritannia er i ferd med å anskaffe P-8A, og vil sammen med USA og Norge vil den samlede evnen innfor NATO.

Videreføring av denne kapasiteten med nye fly er helt sentralt for at Norge skal opprettholde en ledende posisjon og kompetanse om strategiske forhold i nordområdene. De nye flyene vil være et vesentlig bidrag til suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse. Flyene vil også ha kapasitet til søk og redning i havområdene utenfor Norge, og er et viktig bidrag til samfunnssikkerheten gjennom evnen til å bidra i maritime kontraterroroperasjoner.

Kombinasjonen av nye sikkerhetspolitiske omgivelser og utviklingen av avanserte ikke-vestlige ubåter er utfordrende. Dette innebærer at moderne sensorer og systemer er avgjørende for å kunne opprettholde maritim overvåkning i våre nærområder for nasjonal myndighetsutøvelse og suverenitetshevdelse. P-8A representerer et betydelig teknologisk løft som vil gi både norske og allierte sivile og militære myndigheter et enda bedre grunnlag for beslutninger.