«En sosial boligpolitikk»

Leserinnlegg

Forskjellene mellom de som har mye og de som har lite øker i Norge . Tallene viser at de 10 prosent rikeste eier 58 prosent av den private formuen i Norge. 

Boligmarkedet fører til økte forskjeller på grunn av økte boligpriser, krav om 15 prosent egenkapital og maksimalt fem ganger inntekten i lån. Det er utfordrende for mange unge med normale inntekter å kjøpe bolig. Stadig høyere boligprier og høye leiepriser gjør det vanskelig å spare til nødvendig egenkapital.  For mange kommer dette på toppen av utgifter til barnehage/skolefritidsordning, nødvendige daglige utgifter og fritidsaktiviteter. Vi er i ferd med å få en norsk versjon av «working poor»: Folk i fullt arbeid som ikke får eteblert seg med egen bolig, og opplever at prisen på «inngangsbilletten» på boligmarkedet bare stiger. Unge førstegangskjøpere blir utkonkurrert i budrunder hvor de med arv eller formue kjøper bolig nummer to, tre eller fem for å leie den ut.


Så lenge prisene fortsetter å øke og flere er avhengig av å leie vil det lønne seg å spekulere i bolig, noe som gir økt ulikhet og holder mange utenfor. Vi må etablere flere boliger utenfor denne prisspiralen. En av de viktigste tiltakene for mer sosial utjevning og mindre forskjeller er en mer sosial boligpolitikk. I etterkrigstiden var bolig et samfunnsansvar og husbanken ble opprettet som et viktig statlig virkemiddel. Folk flest anser også i dag det å kunne ha sin egen bolig nærmest som en rett alle skal kunne ha, og det er for mange en viktig kvalitet med det norske samfunnet. En bolig og et hjem er for viktig i livet vårt til kun å bli overlatt til markedet. For de aller fleste er investering i bolig livets største investering og det vil alltid være et marked som i stor grad påvirker folks valg og mulighet. Politisk må vi sørge for en fornuftig balanse og utjevning.

  

Sortland Arbeiderparti vil at Sortland skal være en by for alle, Også for dem som ikke har best økonomi eller foreldre som kan bidra med egenandel eller garantere for lån. Vi ønsker en mer sosial boligpolitikk som gjør det mulig for alle å komme seg inn på boligmarkedet


Et av tiltakene i Sortland kommune for å sikre flere tilgang på boligmarkedet er prosjektet «Leie til eie» i regi avSortland Boligstiftelse. «Leie-til-eie» er et boligtilbud der man først leier boligen i en periode, før man etter avtalte vilkår gis mulighet til å kjøpe boligen når leieperioden er over. Det betyr at de som ikke har nok egenkapital får mulighet til å skaffe seg egen bolig. Boligstiftelsen tilbyr boliger du først leier, men en del av månedsleien går til avdrag. I praksis betyr det at du mens du bor ikke bare betaler leie, men også betaler på «din egen» bolig og ikke fullstendig hektes av priskarusellen. Dette kan være et alternativ for ungdom som har inntekt til å betjene et boliglån, men ikke får lån pga. kravene i boliglånsforskriften. 


Dette er en ny satsing og en ny måte å arbeide på. Sortland Boligstiftelse er sammen med kommunen i en bedre posisjon til å ta en mer aktiv rolle i å redusere antall vanskeligstilte på boligmarkedet.


Sortland Arbeiderparti ser verdien av at så mange som mulig eier sin egen bolig og vi ser på det som en av våre viktigste oppgaver å sørge for at alle har et godt hjem å bo i.