«Sortland ikke helt det samme uten Rødt»

Leserinnlegg

Velgere til kommune og fylkestingsvalget kan se ut til å være påvirket av situasjonen både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Særlig 3 forhold kan tyde på det: 1) Motstand mot økende forskjeller mellom folk, 2) sterkere krav om tiltak mot klimaendringer og ødeleggelse av miljø og natur og 3) mot sentralisering av makt og samfunnsinstitusjoner. Meningsmålinger trekker i denne retningen. De største partiene som ikke har fanget opp dette, svekkes og har mista tillit. Det politiske landskapet er i ferd med å endre seg sterkere og på kortere tid enn mange kan minnes. I denne situasjonen har Rødt nasjonalt og lokalt styrka seg.

Rødt i Sortland har gjennom sin aktivitet vist hvilken side vi står på i disse spørsmålene. Vi har gjennom utallige forslag og innspill i kommunestyret, formannskap og driftsutvalget vært en tydelig stemme.

Rødt: For å minske forskjellene

Rødt har kjempa for at velferdsstaten gjennom kommunen skal ta seg av de som trenger mest støtte og bidrag fra samfunnet. Universelle ordninger er det som nytter.  Rødt var i spiss i kampen for gjenåpning av H/Frps nedlagte sykehjemsplasser for personer med dement og seinere for en best mulig løsning for nytt sykehjem. Vi kjemper på samme måte for ei mer rettferdig husleie for beboere i Kjempenhøy og andre omsorgsboliger. Rødt har avvist nedbygging av rus- og psykiatritjenesten. Vi har tatt opp manglende aktivitetstilbud til sykehjemspasienter og krav om universell utforming i boliger. Vi har gått lenger enn andre med å hindre reduksjon av voksne i skolen. Rødt er en tydelig stemme for reell full barnehagedekning. Vi må ha hjerterom for å ta mot flere flyktninger. Dette bare noen områder.

Rødt: For klimatiltak og forsvar av naturmangfold og miljø

Rødt har uten tvil fremme flest forslag innafor klima og miljøspørsmål. Det gjenspeiler seg i kommuneplaner og reguleringsplaner. Det dreier seg blant annet om krav om lukka oppdrettsanlegg og begrensing i oppdrettskonsesjon (Holand), mot ødeleggelse av matjord, tilrettelegging for elbiler, forslag om solceller som energikilde i boligkompleks, mer forsvarlig behandling av utgrava myr, mot vindturbiner, for å bevare våtmarksområder med mangfold av hekkende fugler, bevaring av Kringelneset som naturområde, fortsatt reindrift i kommunen. Rødt har gått inn for at kommunen skal innkjøpe mer miljøvennlig og lokalt.

Rødt: Mot sentralisering og for styrka folkestyre

Rødt har i perioden vært entydig mot kommunesammenslåing. Vi har fremma forslag for å styrke den folkelige organiseringa i bygdene. Vi har vært tydelig på at bygdefolkets stemme skal ha avgjørende betydning i store saker for bygdeutviklinga og skole. Rødt hevder at kvaliteten i barneskolen også henger sammen med opprettholdelse av bygdeskolene. Rødt går inn for å videreføre Maurnesbassenget. Rødt har vært aktiv for å sikre bedre skoleveier. Vi har vært entydig om fagbevegelsens positive rolle. 

Rødt som vaktbikkje

Utenom disse sakene og mange andre saker har Rødt tatt opp saker når innbyggere har kontakta oss og saker vi er tipsa om. Rødt er å stole på når vi lover noe uansett hvem det gjelder. Dette vil vi fortsette med fordi vi griper tak i saker vi oppfatter som urettferdig. Vi skal fortsatt være «vaktbikkje». En rollen som vi har i forhold til Kulturfabrikken, Fagerlundveien, Kjempenhøy og andre plan- og utbyggingsaker. Rødt har også løfta fram flere saker der vi mener kommunen ikke har gjennomført riktig saksbehandling eller oppført seg med manglende respekt overfor innbyggere. Vi krever omkamp i skolesaka.

Fortsatt plass i formannskapet er forutsetning for Rødts sterke innflytelse i Sortland.

Stemmeseddelen er viktigere enn på lenge. Valget er ditt!