«I kommende periode ber vi om ro til å drive skole innenfor den struktur som nå er vedtatt»

Leserinnlegg

Da er vi i gang med et nytt skoleår ved Myre skole. Etter flere år med skolestrukturdebatt er vedtak fattet, elever og personal overført og vi er i gang med arbeidet ved nyeMyre skole.  Som alltid når skolestruktur debatteres har det vært følelser i sving. Mye har vært sagt, mye har vært hevdet spørsmål har vært reist: Er det plass til så mange elever ved Myre skole? Har vi lærere nok? Hva med sykefravær og atferdsproblemer? Vil Myre skole bli klar til skolestart?

For å ta det siste først; JA, DET ER VI. Men som skolesjef Jarle Ragnar Meløy uttalte i Øksnesavisen for en tid tilbake, er det slett ingen selvfølge at vi skulle bli det.

Øksnesskolen har vært gjennom to opprivende skoleår. I løpet av disse årene er to barneskoler og et ungdomstrinn lagt ned, og elever og ansatte er overført Myre skole. Fra å være en skole med 280 elever når omstillingen ble innledet, er vi i dag nesten 400 elever ved Myre skole.

Utfordringen skoleeier (kommunestyret) har gitt Myre skole er formidabel. Skolen har respondert med positivitet, har vært løsningsorientert og det har vært lagt ned en stor innsats for å komme i mål til dette skoleåret. Underveis i disse prosessene har fokuset vært stort inn mot Sommarøy skole, Strengelvåg skole og Alsvåg skole. Det er helt naturlig. Dette er skoler som bærer på lange tradisjoner, som har stått sterkt pedagogisk og som har vært naturlige «senter» i sine bygder. Det SKAL bli debatt når slike skoler legges ned, og som i Alsvåg sitt tilfelle, mister et helt ungdomstrinn. At bygdene stiller seg bak sine skoler og løfter opp alt det positive de har opplevd i generasjoner der, er en styrke og et hederstegn alle som har vært innom disse skolene som elever, som foresatte, og som ansatte skal ta med seg videre.

For Myre skole har prosessen vært annerledes. Som kommunens største skole, den som skulle huse alle de andre skolene etter strukturendringen har utfordringen hele tiden vært å løfte frem at dette har vi kontroll på, dette skal vi klare. Vi har arbeidet tett inn mot de andre skolemiljøene for å legge til rette for å få så gode overganger for elever og personale som mulig. Dette har krevd ressurser og det har krevd arbeid. I denne fasen har fokuset inn mot skolen i perioder vært negativt: Høyt sykefravær, atferdsproblemer, plassmangel osv. osv.

For oss som har hatt vår arbeidsdag ved Myre skole har dette vært en krevende prosess. Høyt arbeidspress, og det å bli spørsmålsstilt utenfra er ikke en enkel øvelse. Spørsmålene VI har stilt oss er mer i gaten; er det ingen som ser alt det positive som skjer ved skolen? At elevene rapporterer om stor trivsel! At foreldrene er førnøyde med arbeidet vi gjør for barna deres! At vi har gode resultater på alt vi måles mot pedagogisk! At vi er et personale som arbeider godt i lag og som trives sammen!

Grunnen til at vi drar frem denne historikken er at vi vil ha frem at skolestrukturdebatten har vært vanskelig og satt sitt preg på alle innenfor skoleverket i Øksnes, også oss ved Myre skole.  Nå er imidlertid disse prosessene avsluttet, og vi er i gang med et nytt skoleår. Nå er tiden kommet til å se fremover!

Myre skole har hatt en god start på dette skoleåret. Vi er i den heldige situasjonen at vi dette skoeåret starter opp med elever, foresatte og personale fra alle de tidligere skolemiljøene i kommunen. Alle har med seg erfaringer og kunnskap fra skolene de kommer fra. Alt dette har vi nå samlet hos oss her på Myre skole. For en mulighet til å skape noe nytt! Til å lage nyeMyre skole!!!

Vi har startet skoleåret med tidlige foreldremøter. Dette for og så raskt som mulig komme i dialog med, og bli kjent med vår nye foreldregruppe. Samtidig er det viktig for oss å komme tidlig ut med informasjon om hvordan skoledagen er ved nyeMyre skole nå ved oppstarten. Vi har opplevd utelukkende konstruktive møter, der viljen til å jobbe sammen for elevene våre er det bærende element.  

Elevene våre er godt i gang i sine klasser. Timeplaner og aktivitetsplaner er på plass, og som seg hør og bør er det en fin fordeling mellom tid i klasserommet og ute i naturen nå ved oppstart. Stemningen er god, og prosessen med å bli kjent med nye medelever og skape nye relasjoner er godt i gang. I det meste ser det ut til at elevene våre har fått en god start, og trives sammen.

Ute i skolegården er lekeparken på plass. Vi har delt friminuttsordning, noe som innebærer god plass i skolegården og god tilgjengelighjet til ballbinge, klarejungel og lekeapparat. Kantinen åpnet fra 2. september som planlagt, og er et viktig element i skolehverdagen.

Vi er et stort og sammensatt personale ved Myre skole dette året. Vi har god tilgang på kompetanse innefor alle felt og fagområder. På samme måte som i elevgruppen bruker vi tid nå innledningsvis til å bli kjent med hverandre, og til å skape gode relasjoner. Faglig er vi i gang med arbeidet med ny læreplan, «Fagfornyelsen» som forberedes innført fra høsten 2020. Til hjelp i dette arbeidet har vi innledet et samarbeid med NOR universitet som følger oss tett gjennom skoleåret. Et spennende prosjekt, som skal gi oss en god inngang på den nye læreplanen.

Så er det slik at vi også dette året har utfordringer. Skolen har vokst raskt, vi har begrenset med plass og må legge opp og organisere deretter. Vi er spente på veien videre i forhold til skolekvartalet, og vi vil være aktivt på banen for å skissere skolens behov i dette spennende og fremtidsrettede prosjektet. 

Til slutt en oppfordring til skoleeier (kommunestyret). I kommende periode ber vi om ro til å drive skole innenfor den struktur som nå er vedtatt. Vi er et kompetent og godt kollegie ved begge skolene i kommunen, vi har flotte elevgrupper og foresatte som virkelig bidrar. Nå ønsker vi ro til å gjøre det arbeidet vi virkelig kan; ivareta elevenes læring og trivsel ved skolene i Øksnes!