«Skal vi sammen gjøre en forskjell for ett medmenneske?»

Halvar Rønneberg  Foto: Tord viken

Leserinnlegg

Støtteforeningen for ungdom i Andøy med utfordringer (SUMA) registrerer at Nordland Fylkesting har fattet ett vedtak, som langt på vei vil kunne ekskludere enkelte utsatte grupper fra å få fullført, komplimentert eller bli utestengt fra en mulighet til en fullverdig utdanning. En «øvre» aldersgrense på 25år for Videregående utdanning vil etter SUMA sin vurdering fungere som en utestengelse fra det videregående utdanning, for mennesker med ulike diagnoser, uføre og funksjonshemmede. Og er i strid med intensjonen med å kunne gi ungdom over 25 år en fullverdig utdannelse.

Mange av disse er på grunn av sin nedsatte funksjon fått uføretrygd, og har gjerne ikke fått fullført, eller begynt sin utdanning. Slik vedtaket fra Nordland fylke kan leses kan dette oppfattes som en utestengelse fra utdanningsmuligheter, som beskrevet over.

SUMA ber Nordland Fylkeskommune om å vurdere vedtaket på nytt, og eventuelt klargjøre om der er unntaksregler for enkelt grupper, som unge mennesker med ulike diagnoser som Asberger, ADHD, utviklingsforstyrrelser, Impressive språkforståelse, unge med psykiske lidelser osv.

Hvem er SUMA:

SUMA er en forening for foreldre og pårørende som har barn med ulike utfordringer i dagen, de fleste av ungdommene og barna har også ulike diagnoser, det er ikke ensartede diagnose, men dreier seg om mennesker med alt fra Autisme, ADHD, Impressive språkvansker, utviklingsforstyrrelser, psykiske lidelser. Noen av disse ungdommen har også opplevde mobbing og utenfor-skap.

Foreningen er åpen for alle foreldre og andre pårørende med unge i Andøy med ulike og sammensatte utfordringer. SUMA er en forening som skal tilrettelegge for en positiv hverdag for de unge. Arbeidet i foreningen er konsentrert om å skape en bedre hverdag for den enkelte, gjennom å arbeide for at tiltak og tilbud kan bedres. Samtidig gir medlemmene i foreningen hverandre felles støtte, råd og veiledning.