«Uakseptable kutt i utdanningstilbud innenfor videregående skole»

Marthe Hov Jacobsen i Sortland Høyre har kommet med et forslag til et omforent forslag med Rødts tidligere forslag ang. kutt i utdanningstilbud i Vesterålen:

Marthe Hov Jacobsen (H).  Foto: Innsendt

Leserinnlegg

Nordland fylkeskommune foreslår i sitt budsjettforslag for 2020 å legge ned en rekke utdanningstilbud i Vesterålen.

Formannskapet i Sortland anser flere av forslagene til endringer som helt uakseptable av flere grunner. Dersom skissen skulle bli gjennomført vil det innebære en kraftig reduksjon av mulighetene ungdom og voksne vil ha til å gjennomføre videregående utdanning i Nordland, i Vesterålen og i Sortland. Dette bryter med intensjonen og det arbeidet som har vært gjort for å få flere unge til å starte på og fullføre videregående utdanning.

Med tilbud på færre steder vil muligheten til ønsket linjevalg for ungdom i nærhet til hjemstedet bli redusert. Det betyr flere hybelboere og stor sannsynlighet for at unge enten ikke søker på primærønsker eller ikke søker i det hele tatt. Sortland Formannskap mener derfor at sammenligningen med hvor stor prosentandel utdanningen har i forhold til andre fylker i landet, ikke kan tillegges avgjørende vekt.

Utdanning er bærebjelken for å utvikle Nordland videre. Næringslivet opplever rekordhøy aktivitet, og oppgir den største utfordringen å være å få tak i fagkompetanse. Dermed er det viktigere enn noen gang med utdanningstilbud som gjør at unge mennesker får mulighet til å velge en etterspurt yrkesvei. Videregående utdanning innen fiske og fangst midt i en av Norges største fiskeri- og eksporthavner i Øksnes er et godt eksempel på det

For Vesterålen og Sortland er det særdeles overraskende at idrettslinja på Sortland foreslås nedlagt. Det er ei linje som også gir generell studiekompetanse, har gode søkertall og et veletablert fagmiljø. Det betyr mye å ha et tilbud som utdanner unge som får kompetanse innen et sentralt område i folkehelsearbeidet. Elever og lærere ved idrettslinja utgjør dessuten en betydelig ressurs også for barn, ungdom og hele det frivillige idrettsmiljøet i Sortland. Idrettslinja styrker dermed attraktiviteten til Vesterålen og regionsenteret Sortland betraktelig.

Forslaget legger også opp til å svekke linjetilbudet innen naturbruk og restaurant- og matfag. Dette skjer samtidig som nasjonale målsettinger legger opp til stor satsing på høsting av marine ressurser og at det er store prosjekter på gang i vår egen region. Dette må også sees i sammenheng med innretning for mer lokal matproduksjon innen landbruk og reiselivssatsing. En positiv satsing på området kan også sees i sammenheng med ivaretakelse av natur og miljø. Formannskapet vil også minne om at utdanning innen byggfag allerede er redusert i Vesterålen mot sterk motstand fra byggenæringene.

Det er forståelig at fylkeskommunen må tilpasse utdanningstilbudet etter søkertall, fagkompetanse og etterspørsel. Men med høye søkertall og gode fagressurser innen idrett, naturbruk og fiske/fangst er det ingen argumenter for at disse studiene bør legges ned. Tvert imot bør man heller se på hvordan man ved økonomiske prioriteringer kan styrke utdanningsstedene ytterligere.

Sortland Formannskap oppfordrer Nordland fylkeskommune til å opprettholde utdanningstilbudene i Vesterålen. I stedet bør man jobbe for å styrke utdanningsstedene, slik at ungdom i hele Nordland kan få et variert og godt utdanningstilbud som etterspørres av elever, fagmiljøer og næringsliv.

Det vil være fremoverlent distriktspolitikk, fremtidsrettet næringspolitikk og ikke minst god ungdomspolitikk.